Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Datahall
Julia Velkova

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

Vi utforskar konflikter och nya visioner som uppstår när aktörer i samhället – databolag, energibolag, kommuner och regioner, samt medborgare, lokala företag, forskare och designers försöker göra datahallar mer miljövänliga i en tid då det samtidigt pågår en elektrifiering och datafiering av samhället för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Vi utforskar hur hållbarhet skapas i gränssnittet mellan data- och energinfrastruktur under omställning; vilka utmaningar och spänningar i samhället uppstår när dessa två kritiska infrastrukturer förs samman; och hur dessa utmaningar och konflikter föreställs lösas.

Detta görs i tre områden där friktioner är som mest synliga: 1) kommuner och regioner i Sverige och Norra Europa där datahallsetableringar fysiskt kopplas ihop med ett elnät och där problem med elförsörjning i samhället och elektrifierande industrier uppstår och måste hanteras; 2) pågående standardiseringsinitiativ där vad som räknas som en hållbar datahall och digital industri håller på att diskuteras och bestämmas genom utveckling av nya sätt att mäta och uppskatta datahållbarhet; 3) nya experiment och visioner med nya former av organisering av datahallars relation till energiinfrastruktur, som även innebär nya former av datahallar (t ex distribuerade lösningar eller där datahallar bidrar med energi till lokala el- och värmenät). I varje område studerar projektet ett antal fall från Sverige och Norra Europa genom kvalitativa intervjuer med beslutsfattare, energiföretag och elnätsoperatörer, datahallsoperatörer och professionella dataorganisationer, forskare och designers och medborgare; samt genom en kartläggning av kontroverser i samhället som har uppstått kring problem väckta i de enskilda fallen.

Projektet arbetar tvärvetenskapligt. Medverkande forskare sammanflätar kompetenser från olika fält bl a medie- och kommunikationsvetenskap, antropologi, teknik- och vetenskapsstudier samt informatik. Projektets övergripande kunskapsbidrag är ett nytt perspektiv kring hur ett långsiktigt hållbart samspel mellan på ena sidan digitala system, och på andra sidan energisystem i omvandling mot mer hållbara lösningar, kan skapas och organiseras i ett digitaliserat samhälle.

Nyheter och omnämnanden

Medverkande forskare

Organisation