Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik och utomhusdidaktik är ett kunskapsområde och ett arbetssätt med fokus på undervisning och lärande i både skolrelaterade och icke skolrelaterade sammanhang där man lyfter fram platsens betydelse.

Behovet av förstahandsupplevelser, dvs. att studera fenomen och processer i deras rätta miljö och sammanhang, ökar på grund av en allt mer stillasittande livsstil. Detta leder bland annat till ohälsa och bristande koncentration vilket motiverar satsningar på forskning kring vår relation till den fysiska miljön i undervisning och lärande.

Studier visar att variationsrika naturpräglade utomhusmiljöer sänker stress och ökar koncentrationsförmågan. Resultat i matematik, språk och naturorienterande ämnen förbättras då lärmiljöer växelverkar med varandra.

Forskningsfrågorna inom utomhuspedagogik kretsar kring lärmiljöers koppling till inlärningseffekter, hälsofrämjande platser, stress och koncentrationsförmåga, den fysiska aktivitetens betydelse för skolresultaten, friluftsliv som ett redskap för undervisning, samband mellan lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik, mötet mellan modern teknik och utomhusundervisning.

Forskning inom utomhuspedagogik