Utbildningslaboratorier

Utbildningslaboratorier

Vem frågar jag?

Lokaler

Labbansvarig (kontaktuppgift finns på skylt utanför lokalen) eller avdelningens tekniker eller administratör.

Maskiner, apparatur

Labbhandledare eller labbansvarig (se ovan).

Kemikalieinformation

Använd gärna kemikaliehanteringsssytemet KLARA för information om kemiska produkter och tillgång till säkerhetsdatablad, mer inforamtion och länk till systemet finns på Liunet studentsidan om labbsäkerhet.

Vid eget arbete

Handledare eller labbansvarig.

Kontakt

Fotografi av Labbsäkerhet

Labbsäkerhet

Kontakta oss för stöd och hjälp på alla campus på Linköpings universitet. Här når du funktioner inom labbsäkerhet, biosäkerhet, brandskydd och kemikalieskydd. 

 • Linköpings universitet

Mer information

Ordning och reda

Planera din tid

 • Hur lång tid kommer jag behöva för att utföra mitt arbete på ett säkert sätt?
 • Undvik stress genom att arbeta eftertänksamt.

Hygien vid laborativt arbete

 • Tvätta händerna innan och efter laborationen.
 • Byt handskar om du får spill på handsken och efter varje moment, för att minska kontamineringsrisk.
 • Rengör arbetsplatsen och plocka undan/diska enligt laboratoriets bestämmelser vid arbetets slut.
 • Drick eller ät aldrig på labb! Man vet aldrig vad som ägt rum där innan.

Ordning

 • Inga ytterkläder eller väskor får förekomma vid arbetsplatsen i laboratoriet.
 • Stäng luckan till dragskåpet, ett öppet dragskåp drar lika mycket energi som en liten villa.

Ta ansvar

 • Läs på metodbeskrivning, riskbedömning och liknande innan så att du inte kommer oförberedd till labb.
 • Förvänta dig inte att andra ska utföra ditt arbete.
 • Visa hänsyn mot andra.

Skyddsutrustning

Teknisk skyddsutrustning

Dragskåp

Vid hantering av farliga ämnen, framför allt om dessa är flyktiga, innebär risk för dammbildning samt vid risk för frätande stänk.

Personlig skyddsutrustning

Labbrock

Vid all verksamhet på labb, ska ha lång ärm och knäppas när den används på labb.

Labbrock ska tas av innan man exempelvis går till fikarum.

Skyddsglasögon, visir

Vid arbete som medför risk för frätande stänk, ångor, splitter eller gnistor eller annat som kan skada ögat.

Skyddshandskar

Ska användas vid all hantering av farliga ämnen samt vid hantering av human vävnad, kropssvätska. Handskar tillverkas i olika material, fråga handledaren vilken typ ni ska använda om tveksamhet föreligger.

Det som nämns ovan är den skyddsutrustning som normalt behövs, i vissa fall krävs ytterligare skydd i form av till exempel munskydd, ansiktsmask, helkroppstäckande skyddskläder eller barriärkräm.

Är du osäker på vilken typ av skydd du ska använda, fråga labbhandledaren.

Kemikaliehantering

Riskbedömning

Ta alltid reda på riskerna med de (kemikalier) kemiska produkter som ska användas innan arbetets början, information finns i produktens säkerhetsdatablad. Se i första hand rubrikerna:

 • 2, farliga egenskaper (klassificering och märkning)
 • 4, åtgärder vid första hjälpen
 • 8, begränsning av exponeringen/personligt skydd

Säkerhetsdatablad för produkter finns via leverantörernas hemsidor men också via LiU:s webbaserade kemikaliehanteringssystem KLARA, inforamtion och länk via Liunetstudent-sidan om Laboratoriesäkerhet.

Information om riskbedömning finns på sidan om Riskbedömning.

Märkning

Beredda lösningar av förvaras i kemikalieflaskor lämpade för aktuell kemisk produkt. Ge flaskorna korrekt märkning:

 • Kemikaliens eller blandningens namn
 • Koncentration
 • CAS-nummer
 • Eventuellt faropiktogram (vit-svart-röd märkning)
 • Datum för tillverkning
 • Vem som berett lösningen (för- och efternamn) samt vilken kurs eller enhet/avdelning

Förvaring

Förvara alla typer av kemiska produkter i godkända kemikalieskåp.

För att undvika olyckor, får inte kemiska produkter eller lösningar förvaras i dragskåp, framme på bänkar eller på högt placerade hyllor.

Minimera

Jobba alltid i så liten skala som möjligt för att minska åtgången av material och kemikalier.

Avfall

Grundregeln är att allt kemikalieavfall samlas in.

Mindre mängder av ej faroklassat ämne eller lösning kan hällas ut i kommunalt avlopp endast om det är uppenbart att det inte medför någon risk för människor, miljö eller egendom (till exempel brandrisk, skador på avloppsrör eller risk vid VVS-arbete).

De mängd- och koncentrationsgränser som anges för vissa kemiska produkter och lösningar "Hantering av vanligt förekommande flytande kemikalieavfall" får inte överskridas.

Observera att för exempelvis radioaktiva lösningar eller lösningar som innehåller smittförande ämne eller GMM gäller andra lagkrav.

Biosäkerhet

Riskbedömning

Mer information om riskbedömning av biologiska agens och GMM finns under ämnesområdet Biosäkerhet.

Ta alltid reda på riskerna med den mikroorganism ni ska använda innan arbetets början.

Märkning

Märk plattor och kolvar med:

 • Organismens namn
 • Datum för odlingsstart
 • Gruppens namn

Notera att petriskålar alltid ska märkas i botten (lock kan ramla av eller blandas ihop).

Förvaring

Förvara aldrig mikroorganismer på oskyddad bänk.

Avfall

Smittförande avfall ska avdödas innan det slängs (autoklavering eller annan lämplig avdödningsmetod).

Mikrobiologisk praxis

Arbeta enligt god mikrobiologisk praxis för att skydda dig själv och andra, mer information finns på Folkhälsomyndighetens sida om biosäkerhet.

 

Brand, tillbud och olycka

Förebygg brand och olyckor

Arbeta i enligt med metodbeskrivningar, instruktioner, riskbedömningar medmera för att undvika att olyckor inträffar.

Innan arbetets början se dig om i lokalen efter:

 • Nödutgång
 • Brandsläckningsverktyg
 • Nöddusch
 • Ögondusch
 • Första hjälpentavla

Åtgärder vid nödlägen eller olyckor på laboratorier

Vid akuta händelser med fara för person, egendom, lokaler och/eller miljö ska du alltid ringa 112.

Genom numret 112 når du ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare. Avsluta inte samtalet innan du har fått instruktioner om det.

Så agerar du vid brand

Läs på om LiU:s rutiner för hur man bör agera vid brand på Liunet-student sidan om Brand.

Kemikaliespill

Vid mindre spill använd skyddsutrustning och hjälpmedel efter behov för att kunna utföra sanering på ett säkert sätt. För mer information se: Sanering av mindre spill under avsnittet om Nödlägen och olyckor

Första hjälpen - labb

Vid akuta händelser med fara för persons liv, ska du alltid ringa 112! Om inte akut - kontakta alltid sjukvård för rådgivning t ex genom telefon 1177 eller på annat sätt.

Stänk av frätande/giftig kemikalie på hud eller i ögon
 • Skölj med mycket vatten!
 • Ögonlocken måste hållas isär med fingrarna, använd handskar om det handlar om giftigt eller frätande ämne. Hjälp den drabbade att spola tillräckligt länge.
 • Vid starka syror och baser, spola minst femton minuter och transportera sedan till sjukhus.
 • Vid behov, ring 112
Förtäring av kemikalier
 • I många fall kan det vara bäst att framkalla kräkning. Framför allt vad gäller giftiga metaller eller arsenik. Skölj munnen efteråt.
 • Det finns dock undantag - Vid frätande ämnen bör man i stället dricka 1-2 glas vatten eller mjölk.
 • För lågviskösa petroliumföreningar (bensin, tändvätska, lampolja), drick mjölk, gärna grädde eller matolja utan att riskera att kräkning framkallas.
 • I det fall det rör sig om farligare kemikalier eller om den utsatte visar på särskilda besvär - ring 112 omedelbart och begär Giftinformation.
 • Giftinformationscentralen kan man ringa till för råd i mindre brådskande fall, på tel 010-456 6700.
Inhalering av kemikalier eller gaser
 • Försök ge den drabbade frisk luft så fort som möjligt. Låt sedan halvsitta i bekväm ställning. Eventuellt är värmning viktig om personen är blek och kallsvettas.
 • Vid medvetslöshet eller nedsatt medvetande ordna transport till sjukhus.
 • Framstupa sidoläge eller hjärt-lungräddning om nödvändigt.
 • Vid behov ring 112. Personer utsatta för nitrösa gaser (kväveoxider) ska alltid föras till sjukhus.
Övriga skador
 • Lindriga skador, behandlas på plats.
 • Större skador, kontakta 112. 
Vid risk för bakteriologisk smitta

Stick-, skär- eller stänkskada som inneburit kontakt med humant blod eller vävnad eller smittförande agens - det är viktigt att rengöra och kontakta sjukvård. Åtgärderna beskrivs i "Rutin för stick-, skär- och stänkskada – risk för blodburen eller annan smitta" som finns på Biosäkerhetssidorna, för att komma åt rutinen kommer du att behöva ange ditt LiU-Id.

Rapportera tillbud eller olycka

Alla typer av tillbud (incident, eller "near-accidents") eller olyckor som sker på arbetsplatsen skall dokumenteras så att ansvariga får vetskap om vad som hänt och kan vidta åtgärder så att det inte händer igen. Dokumentationen måste även göras för att universitetets försäkringar ska gälla om komplikationer uppstår. Formulär för anmälan av tillbud eller olycka som inträffar i labb fylls i tillsammans med labbhandledare.

Meddela labbhandledare och vid behov labbansvarig (kontaktuppgifter står på dörren till lokalen)/apparaturansvarig.

Mer inforamtion om tillbuds- och olycksrapportering för studenter finns på Liunet-student sidan om Arbetsmiljö.

Var rädd om miljön

Välj produkter

 • Välj mindre farliga kemiska produkter (lagkrav, kallas för produktvalsprincip eller substitution)
 • Bered inte mer lösningar än vad som behövs

Häll ut rätt saker

Häll inte ut kemiska produkter eller lösningar i avloppet, det kan resultera i skador på miljön eller ansamling av giftiga/explosiva ångor i avloppet eller i lokalen. 

Autoklavera

Autoklavera smittförande avfall eller avdöda på annat sätt innan det slängs.

Källsortera

Källsortera rena, torra förpackningar (papper/plast/glas) sorteras i kärl avsedda för dessa fraktioner.