Reproduktionsendokrinologi

Med åldern minskar könshormonproduktionen hos kvinnor och män och leder ofta till besvär och metabola förändringar. Jag fokuserar bl a på detta och rubbningar i temperaturreglering som är mycket vanligt förekommande i samband med stigande ålder.

Mekanismerna bakom vegetativa besvär

För att utveckla alternativ till östrogenbehandling av vegetativa besvär hos kvinnor och män som inte kan använda eller önskar behandling med könssteroider behöver vi förstå mer av mekanismerna bakom dessa symptom.

Jag studerade i min avhandling, med Mats Hammar som handledare, vegetativa symptom hos äldre i övrigt friska män och män med kastrationsbehandling p.g.a. generaliserad prostatacancer. Majoriteten i den senare gruppen fick uttalade besvär som liknar dem som kvinnor drabbas av runt menopaus.

Vi fann också att neuropeptiden CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) sannolikt var involverad som mediator av signaler från temperaturcentrum i hypotalamus ut i perifera vävnader, såsom huden, i samband med värmevallningar och svettningar hos män. CGRP stimulerar svettkörtelaktivitet och kärldilatation och ökade i serum under vallningarna hos män.

Vi har tidigare funnit att dygnsurinutsöndringen av CGRP är lägre hos kvinnor som fått behandling av sina vegetativa besvär än före behandlingen, liksom hos kvinnor helt utan sådana besvär jämfört med kvinnor med påtagliga besvär. Vi har också funnit att CGRP i cirkulationen var högre just under en vallning än mellan dessa vallningar.

Vidare har vi studerat hur CGRP är involverad i temperaturreglering hos friska unga kvinnor i samband med fysisk aktivitet och bastubad samt hos äldre män med vegetativa besvär men utan kastrationsbehandling. En studie pågår i samarbete med bl.a. David Engblom, Daniel Wilhelms och Elvar Theodorsson för att pröva en CGRP antagonist i en musmodell som efter kastration får störd termostatfunktion i avsikt att i framtiden kunna pröva denna substans hos människa med vegetativa besvär.

Akupunktur vid vegetativa besvär hos kvinnor och män med cancer

Jessica Frisk, överläkare och verksamhetschef vid Kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, studerade effekter av akupunktur på vallningar hos kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer i sin avhandling som lades fram 2011. Handledare var Mats Hammar och Anna-Clara Spetz som bihandledare. Hon fokuserade på effekterna på vallningarnas frekvens och hur mycket de stör individen, liksom på CGRP i dygnsurin och på livskvaliteten mätt med flera olika metoder.

I samarbete med professor Martin Ingvar vid Karolinska Institutet har vi genomfört en analys av långtidseffekterna av akupunktur hos kvinnor med värmevallningar och bröstcancer och män med värmevallningar och prostatacancer. Vi avser gå vidare och försöka förklara de uppseendeväckande fynden av långvariga effekter efter avslutad behandling med inlärningsteoretiska modeller.

Effekter av styrketräning hos kvinnor efter menopaus på värmevallningar och svettningar, immunsystemet, bildning av brunt fett och telomerlängden

Menopausen beror på minskad östrogenbildning i äggstockarna och ger de majoriteten av alla kvinnor symptom såsom värmevallningar och svettningar, sämre sömn, arbetsförmåga och humör. Dessutom ses andra förändringar som minskad ben- och muskelmassa, förändrade blodfetter, ökat kroppsfett, inflammation i fettvävnad med risk för hjärt-kärlsjukdom och flera cancersjukdomar. 

Fysisk aktivitet efter menopaus: Värmevallningar tycks bero på instabilitet i hjärnans termostat, möjligen p.g.a. minskad endorfinbildning, i sin tur p.g.a. minskad östrogenbildning. Muskelarbete stimulerar bildning av endorfiner i hjärnan. Vi har funnit mindre vallningar hos kvinnor som tränar regelbundet.

Brunt fett finns fr.a. hos nyfödda och ökar förbränningen. Nyligen fann man brunt fett även hos vuxna. Irisin är ett nyligen upptäckt ämne från muskelvävnad som omvandlar vitt till brunt fett. I djurstudier ökar irisin vid muskelarbete vilket bör bekräftas hos människa och skulle kunna bidra till hälsoeffekterna av träning genom bildning av brunt fett. Immunsystemet påverkas också av fysisk aktivitet som minskar inflammation.

Det är viktigt att undersöka de immunologiska effekterna av ett träningsprogram för att säkerställa om det minskar den kroniska inflammationen. Telomerer är änden av DNA i däggdjurskromosomer. Längden på dessa minskar med stigande ålder (för varje celldelning) och vid många kroniska sjukdomar. Studier har visat att telomerlängden kan påverkas av fysisk aktivitet, då testat i huvudsak i form av konditionsträning träning.

Syftet med studien är att fastställa om standardiserad styrketräning under 15 veckor minskar antalet och graden av vallningar och förbättrar livskvaliteten hos kvinnor med övergångsbesvär mer än för en kontrollgrupp av kvinnor som inte ändrar sina träningsvanor under 15 veckor. Syftet är också att undersöka om det inflammatoriska systemet, telomerlängden, serumnivåerna av irisin, mängden vitt och brunt fett, muskelmassan och muskelstyrka påverkas av träningen.

Vi undersöker också om styrketräningen har positiva effekter på blodfetterna och kan minska stresspåslaget inkluderande den oxidativa stressen.

På sikt vill vi utarbeta metoder att förbättra välbefinnandet och hälsan hos kvinnor med övergångsbesvär. Om vi kan finna positiva effekter på symptom och andra förändringar som uppträder efter menopaus skulle detta kunna bidra till att vi med fog kan rekommendera denna typ av livsstilsförändring för att förbättra hälsan på både kort och lång sikt. Studien påbörjades hösten 2013 och efter analys av pilotdelen och urvalsstorleksberäkningar har vi valt att randomisera 60 kvinnor. Studien beräknas behöva inkludera deltagare fram till 2017 och därmed inkludera deltagare under c:a 4 år.

Den kliniska delen av studien genomförs av Lotta Lindh Åstrand, Anna-Clara Spetz Holm och Mats Hammar, med fysioterapeut Hanna Lindblom som ansvarig för styrketräningen och doktoranden Emilia Berin som våren 2016 går T11 på läkarutbildningen vid LiU.

Studien genomförs tillsammans med Docent Wei Li vid Kvinnoklinken US, doktorand Liam Ward IKE, Magnus Borga och Olof Dahlqvist Leinhard vid CMIV, Heriberto Rodriguez Martinez, Marie Rubér, and Peter Söderkvist vid IKE, Carina Berterö, IMH och Pontus Boström vid Karolinska Institutet ansvarig för irisin-analyserna. Studien har fått ett fyraårigt stöd från VR. Studieprotokollet har accepterats som artikel i tidskriften Maturitas under 2016.

Symptom av minskande testosteronbildning hos äldre män

Jag har tidigare studerat en rad olika symtom hos äldre män och samtidigt analyserat total-testosteron och fritt testosteron för att söka finna en symptomprofil som predikterar lågt bioaktivt testosteron. En rad olika symtom visade sig öka med ålder och vissa var vanligare om man hade lägre nivåer av manligt könshormon i blodet. Men någon symptomprofil som kan prediktera lågt testosteron har inte gått att få, då symptomen många gånger är ospecifika och också kan bero av andra samtidigt förekommande sjukdomar och förhållanden i livet.

Vidare bedriver vi studier om CGRP, och dess betydelse för symptom hos äldre kvinnor och män och i den fysiologiska temperaturregleringen. Vi har också, tillsammans med forskare i Lund, studerat möjliga symptom av olika androgennivåer hos postmenopausala kvinnor.

Farmakoepidemiologi

Genom samkörning av olika nationella register studerar vi användandet av hormonsubstitution (HRT) hos kvinnor med tidig menopaus, hos äldre kvinnor, kvinnor med kontraindikationer för HRT samt undersöker också om det finns skillnader i insjuknande i lungemboli hos kvinnor som använder HRT i tablettform respektive transdermal administrering. Detta arbete görs tillsammans med Lotta Lindh Åstrand, Mats Hammar, Mats Fredriksson, och Mikael Hoffmann och Micaela Sundell och har hittills lett till ett par publikationer.

Cervixcancerscreening - förbättra deltagandet

Ett högt deltagande i cervixcancerscreeeningen är en avgörande faktor för framgång med screeningprogrammet. Studier har visat att ca 80% av de som dör i cervixcancer och ca 2/3 av de som insjuknar i cervixcancer uteblivit från en eller flera rekommenderade kontroller i cervixcancerscreeningprogrammet.

Genom att i en studie testa olika sätt att komma i kontakt med dessa kvinnor (i Östergötland) och erbjuda dem screening, antingen genom vanligt cellprov eller genom att mäta HPV initialt, undersöker vi om man kan minska andelen kvinnor som både insjuknar i och dör av cervixcancer.

Detta forskningsprojekt är precis i startgropen och kommer drivas tillsammans med Överläkare Caroline Lilliecreutz vid Kvinnoklinken US.

Undervisning

Jag undervisar på läkarprogrammet.

Utvalda publikationer

Publikationer

Relaterad forskning