Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH)

Avdelningen består av ett flertal olika forsknings- och undervisningsområden.

Inom obstetrik/gynekologi finns exempelvis reproduktiv hälsa innefattande endokrinologi, antikonception, nedsatt fertilitet m.m. Inom pediatriken bedrivs forskning om barn-och ungdomsdiabetes, endokrinologi, neurologi, allergologi m.m.

Bland annat bedrivs forskning så som den välkända ABIS-studien inom avdelningen. ABIS (Alla barn i Sydöstra Sverige; All Babies in Southeast Sweden): Omfattande och bred forskning bedrivs baserat på ABIS-studien. ABIS är en världsunik prospektiv kohortstudie av generell befolkning där 17 000 barn födda 1 oktober 1997 - 1 oktober 1999 följts med regelbunden registrering där livsstil, miljöfaktorer och biologiska prover samlats. Uppföljning görs igen 2021-2023. ABIS genomförs för att kunna förstå miljöfaktorers betydelse för uppkomst av Typ 1 diabetes, men också andra immunmedierade sjukdomar (ex celiaki, Juvenil idiopatisk artrit, allergier etc). Projektet har hittills lett fram till ett stort antal doktorsavhandlingar och över 100 vetenskapliga publikationer. Flera forskargrupper runtom i världen forskar på ABIS-material (register och biologiska data). Läs mer om ABIS-studien här.

Inom avdelningen bedrivs också forskning av mer generell karaktär såsom att identifiera biomarkörer som i kombination med kliniska data ska hjälpa till att bestämma det optimala valet av medicin. Det övergripande målet är att bedriva forskning och undervisning inom dessa områden som har kvinnors och barns hälsa som den gemensamma nämnaren.

Mer detaljerat är forskningsområdena inom obstetrik/gynekologi främst

 • Antikonception
 • Barnlöshet och assisterad befruktning. Behandlingsmetoder vid nedsatt fertilitet
 • Fortplantningens biologi, inklusive genetik, immunologi och fysiologi
 • Våld mot kvinnor
 • Klimakteriebesvär
 • Könshormonernas inverkan på fysiologiska och immunologiska processer

Inom pediatriken

 • Riskfaktorer för att insjukna i diabetes och interventioner för att bevara kvarvarande insulinproduktion. Förebygga långtidskomplikationer.
 • Omega-3 fettsyrors betydelse för utvecklingen av allergi hos barn och hur förebygga allergi de 2 första levnadsåren
 • Interventionsstudie för ny och enklare behandling av daginkontinens
 • Tarmmikrobiotas betydelse för hälsa och sjukdom hos för tidigt födda barn och spädbarn. Kliniska prövningar om probiotika påverkar tillväxten och den neurologiska utvecklingen och minskar risken för exv allergi
 • Neurologiska sjukdomar. PedStroke som består av en epidemiologisk del och intervention samt screening efter både perinatal och stroke senare i barndomen

Forskning

Nyheter

Kontakta oss

Medarbetare