Presentation

Mitt forskningsområde är barn och ungdomar med risk och/eller som utsatts för potentiella trauman och ungdomar som reagerat med dissociation eller andra posttraumatiska symptom. Jag undersöker hur man via screening-formulär identifierar symptom för att snabbt kunna sätta in relevant behandling. 

Det är viktigt att ha psykometriskt sunda instrument för att kunna identifiera symptom men också om en person varit utsatt för ett flertal trauman av varierande sort, eftersom nyare forskning visar att just polyviktimisering/polytraumatisering har betydelse för hur man rapporterar att man mår.

Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB)

Det finns ett tjugotal Barnahus i landet som ska verka för att barn får professionell hjälp att bearbeta specifika, traumatiserande händelser. KIBB är en behandlingsmodell som arbetar med hela familjen och varje behandlingstillfälle avslutas med att man samlas familjevis med en behandlare, för integrering av nya färdigheter och strategier. Det här projektet hoppas kunna bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Genom spridning av behandlingsmodellen KIBB till Barnahus i landet kan man uppnå en större enhetlighet i erbjudandet av behandling, stimulerande erfarenhetsutbyte kollegor emellan och framför allt en bättre hälsa och välbefinnande för både barn och föräldrar, vilket ger goda spridningseffekter både inom och utanför familjens sfär.

KIBB har utvärderats i ett pilotprojekt med goda resultat. Det nuvarande projektet är en mer omfattande utvärdering där effekterna av behandling jämförs för barn som fått KIBB med barn som fått behandling och stöd ”som vanligt” från socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatri. Barn i båda undersökningsgrupperna rekryteras till studien i samband med att misshandel avslöjats. Etthundrafyrtio barn, 70 barn i varje grupp och deras föräldrar får besvara frågor i intervjuform och i form av frågeformulär vid behandlingens början och vid behandlingens slut. Ytterligare uppföljningar, utanför detta projekt, planeras vid 6 månader och 18 månader efter behandlingens slut.

Studien är ett samarbete med Linnéuniversitet, Med dr Cecilia Kjellgren och doktorand Johanna Thulin.

Andra projekt

Ytterligare projekt som jag är ansvarig för handlar alla om potentiella traumans betydelse för den psykiska hälsan.

Unga vuxnas beskrivning av hur de hanterat upplevelser efter en naturkatastrof under barn eller ungdomsår. (Doktorand Petra Adebäck, Karolinska institutet)

Hur kan vi förstå och behandla psykosocial problematik hos barn och unga på HVB med fokus på trauma och anknytning (Doktorand Annika Lang)

Ytterligare ett projekt som är i sin uppstart är att undersöka skammens betydelse för posttraumatiska stressymptom och om det hindrar läkningsprocessen. (Doktorand Johan Wetterlöw)

CV

  • Legitimerad psykolog, 1978 (Psykologexamen 1977, Uppsala universitet)
  • Leg. psykoterapeut 1986
  • Handledarutbildning, LiU, 1992
  • Med.dr. i barn- och ungdomspsykiatri, LiU 2007
  • Docent i psykologi 2012
  • Biträdande professor i psykologi, 2015

Publikationer

2022

2021

Undervisning

Organisation