Meningsskapande av Sveriges roll i Agenda 2030 under globala förändringar

Den svenska regeringen har uttryck sin ambition att vara en global ledare i arbetet för hållbarhet och för att uppnå FN:s Agenda 2030. Samtidigt har Sverige ett relativt högt ekologiskt fotavtryck och ohållbara konsumtionsmönster. 

Min doktorsavhandling är en del av forskningsprogrammet Mistra Geopolitics som syftar till att kritiskt undersöka dynamiken i geopolitik, mänsklig säkerhet och miljöförändring. Sverige är integrerat i komplexa system där resurser och varor flyttas över hela världen. Vi kan därmed påverkas av miljö- och geopolitiska förändringar som sker på platser utanför Sverige samtidigt som vi orsakar miljöpåverkan globalt. Samtidigt har Sverige tagit på sig en framträdande roll i FN:s Agenda 2030 som kräver radikala omställningar av samhället för att uppnå de Globala målen och hållbar utveckling för alla. Vilka möjligheter och utmaningar innebär detta för svenska aktörer? Vilka roller, ansvar och makt har svenska aktörer?

Fokusgrupper med visualiseringsstöd

För att undersöka hur svenska aktörer från myndigheter, icke-statliga organisationer, näringsliv och akademi skapar mening kring dessa frågor arbetar jag med fokusgrupper. För att stödja fokusgruppsdiskussioner har vi utvecklat interaktiva visualiseringsverktyg där till exempel mineral- och metallreserver, såsom fosfor, och handel med grödor kan undersökas. Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion och fosforanvändning är viktiga teman i min forskning.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Samhällsplanerarprogrammet:
GIS, dataanalys och verktyg inom samhällsplanering 709G07
GIS inom samhällsplanering, fördjupning 709G16

Miljövetarprogrammet:
GIS som miljövetenskaplig metod 746G50

Science for Sustainable Development:
Analytical Frameworks in Sustainable Development 746A63

Geografi

Handledare Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll