Presentation

Jag är professor emerita i företagsekonomi. Jag är också knuten till forskningscentret Helix, där jag var en av de professorer som var med vid grundandet. 

Min forskning har tre inriktningar och samtliga bedrivs i anslutning till Helix:

  • Perspektiv på den offentliga sektorns omvandling – sker också i samverkan med Förvaltningshögskolan i Göteborg och Högskolan i Borås.
  • Äldre som företagare – sker tillsammans med forskare vid LiU och Handelshögskolan i Stockholm och med mig som forskningsledare. Jag ingår även i en grupp på äldretemat som leds från Karlstadsuniversitet.
  • Forskningens position och utveckling – skriver jag sedan länge om tillsammans med professor em. Carin Holmquist vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Samverkan

Jag har ingått i en mängd samverkansprojekt och haft en rad uppdrag både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Mina främsta insatser gör jag numera som sakkunnig eller expert, individuellt eller ingående i grupper, på alla nivåer.
 

Forskning

Den offentliga sektorns omvandling

Att utgå från den offentliga sektorns omvandling är delvis en metodfråga – att den är offentlig innebär bland annat att många uppgifter är offentliga. Det medför att förändringar kan följas genom dokument över tid och ”stämmas av” med andra metoder. Den offentliga sektorn, eller snarare dess organisationer, är ofta en stor kund och även en viktig leverantör även till privata organisationer. Genom att starta i det offentliga synliggörs alla delar av ekonomi och samhälle. En del av den forskningen utför jag nu inom ramen för Tillitsdelegationen som inrättats för att främja idé- och verksamhetsutveckling samt styrning inom och av det offentliga.
 

Äldre som företagare

Entreprenörskap är en typ av organisering som sker i alla typer av organisationer. I dagligt tal likställs entreprenörer med personer som startar och driver företag. Det är ett alldeles för begränsat synsätt! Entreprenörer finns överallt.

I entreprenörsforskningen diskuteras sällan samspelet mellan företagande och arbetsmarknaden trots att det är ett faktum för många individer vilket märks också i statistik. Kort sagt desto sämre tider desto flera företagare. Äldre är en grupp som sägs bli diskriminerade på arbetsmarknaden, det är också en grupp som märkbart ökat sitt företagande under de senaste tio åren. Finns det ett samband mellan äldres företagande och åldersdiskriminering? Det är en av de inledande frågorna som vi ställer i projektet ”Äldre som företagare – en lösning för individ och samhälle?”.
 

Forskningens position och utveckling

Forskningens position och utveckling, det vill säga vilken roll spelar forskning i det moderna samhället, är också något som med fördel kan förstås med hjälp av perspektiv och teorier om organiseringsprocesser och styrning. 

 

Publikationer

2018

Magdalena Elmersjö, Elisabeth Sundin

Värdeskapande med brukarperspektiv, delegering och samverkan i hemtjänst – en fallstudie av Sundsvalls kommun

Ingår i Styra och leda med tillit

Kapitel i bok, del av antologi

2017

Elisabet Cedersund, Gunilla Rapp, Carin Holmquist, Elisabeth Sundin

Old Age as a Market Advantage: The Example of Staffing Agencies in Sweden

Ingår i Ageing, Organisations and Management<em> </em>

Kapitel i bok, del av antologi

2016

Elisabeth Sundin, Karin Berglund, Susanne Andersson

Att stimulera och stödja innovationsprocesser: politikens och praktikens blinda fläckar

Ingår i Sveriges entreprenöriella ekosystem

Kapitel i bok, del av antologi

Verksamheter nära mig