Fotografi av Elisabeth Sundin

Elisabeth Sundin

Mitt huvudintresse är organisatorisk förändring exempelvis den offentliga sektorns omvandling och entreprenörskap – särskilt äldres entreprenörskap.

Presentation

Jag är professor emerita i företagsekonomi. Jag är också knuten till forskningscentret Helix, där jag var en av de professorer som var med vid grundandet. 

Min forskning har tre inriktningar och samtliga bedrivs i anslutning till Helix:

  • Perspektiv på den offentliga sektorns omvandling – sker också i samverkan med Förvaltningshögskolan i Göteborg och Högskolan i Borås.
  • Äldre som företagare – sker tillsammans med forskare vid LiU och Handelshögskolan i Stockholm och med mig som forskningsledare. Jag ingår även i en grupp på äldretemat som leds från Karlstadsuniversitet.
  • Forskningens position och utveckling – skriver jag sedan länge om tillsammans med professor em. Carin Holmquist vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Samverkan

Jag har ingått i en mängd samverkansprojekt och haft en rad uppdrag både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Mina främsta insatser gör jag numera som sakkunnig eller expert, individuellt eller ingående i grupper, på alla nivåer.

Publikationer

2024

Elisabeth Sundin, Magdalena Elmersjö (2024) Trust: not just another idea that travels? Translation and adaption of trust in local eldercare An ecology of ideas permeating science, higher education, and society: Essays for Kerstin Sahlin, s. 243-254

2023

Maria Wolmesjö, Elisabeth Sundin, Magdalena Elmersjö (2023) Digitalisering: från lösning till krav Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman, s. 17-31
Magdalena Elmersjö, Elisabeth Sundin (2023) Det nya är det gamla normala: hemtjänst utifrån målgruppens behov Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman, s. 131-143

2022

Carin Holmquist, Elisabeth Sundin (2022) Organizing work and activities to cope with age - the role of entrepreneurship for individuals aged 50+ Qualitative research in organization and management, Vol. 17, s. 236-252 Vidare till DOI

2021

Magdalena Elmersjö, Elisabeth Sundin (2021) En spaning på tillitsbaserad hemtjänst: styrning, organisering och rättssäkerhetsfrågan Framtidens välfärd: hållbar styrning, organisering och ledning, s. 69-86

Forskning

Den offentliga sektorns omvandling

Att utgå från den offentliga sektorns omvandling är delvis en metodfråga – att den är offentlig innebär bland annat att många uppgifter är offentliga. Det medför att förändringar kan följas genom dokument över tid och ”stämmas av” med andra metoder. Den offentliga sektorn, eller snarare dess organisationer, är ofta en stor kund och även en viktig leverantör även till privata organisationer. Genom att starta i det offentliga synliggörs alla delar av ekonomi och samhälle. En del av den forskningen utför jag nu inom ramen för Tillitsdelegationen som inrättats för att främja idé- och verksamhetsutveckling samt styrning inom och av det offentliga.
 

Äldre som företagare

Entreprenörskap är en typ av organisering som sker i alla typer av organisationer. I dagligt tal likställs entreprenörer med personer som startar och driver företag. Det är ett alldeles för begränsat synsätt! Entreprenörer finns överallt.

I entreprenörsforskningen diskuteras sällan samspelet mellan företagande och arbetsmarknaden trots att det är ett faktum för många individer vilket märks också i statistik. Kort sagt desto sämre tider desto flera företagare. Äldre är en grupp som sägs bli diskriminerade på arbetsmarknaden, det är också en grupp som märkbart ökat sitt företagande under de senaste tio åren. Finns det ett samband mellan äldres företagande och åldersdiskriminering? Det är en av de inledande frågorna som vi ställer i projektet ”Äldre som företagare – en lösning för individ och samhälle?”. 

Forskningens position och utveckling

Forskningens position och utveckling, det vill säga vilken roll spelar forskning i det moderna samhället, är också något som med fördel kan förstås med hjälp av perspektiv och teorier om organiseringsprocesser och styrning.

Organisation