Fotografi av Emil Holmer

Emil Holmer

Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

I min forskning studerar jag språk och kommunikation i grupper med olika sensoriska förutsättningar och sociala erfarenheter. Jag söker en beskrivning av den utvecklingspsykologiska grunden för effektiv kommunikation och språkbehandling.

Teckenspråksbaserad lästräning

I mitt avhandlingsarbete undersökte jag läsning hos döva och hörselskadade (D/H) barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation. Att förstå skrivet språk är en stor utmaning för alla barn, men extra stor för den här gruppen. I avhandlingsarbetet utvärderade jag effekter på läsutveckling av en teckenspråksbaserad lästräning och tittade på samband mellan teckenspråkskunskaper, minne och läsning. Precis som i tidigare forskning observerade jag samband mellan teckenspråkskunskaper och läsning, vilket pekar på att D/H barn kan utnyttja sina kunskaper i teckenspråk för att lära sig att läsa. Det indikerar också att språkprocesser överlappar olika språkformer.

 

Tänkande och språk hos individer med dövblindhet

Nyligen har jag börjat intressera mig för hur kopplingen mellan tänkande och språk ser ut hos individer med dövblindhet. Litteraturen kring detta är mycket begränsad och våra kunskaper om hur förmåga till kommunikation ser ut i gruppen är därmed otillfredsställande. I ett pågående projekt vill vi undersöka samband mellan kommunikation, språklig känslighet och korttidsminne hos individer med tidig inträffad dövblindhet.

 

Icke-språklig social information

Inom ramarna för min nuvarande post doc kommer jag studera korttidsminne för social information i grupper med eller utan hörselnedsättning. Att kunna avläsa icke-språklig social information är viktigt för hur vi förstår andra. Hur väl vi klarar av att göra detta vid ökande minnesbelastning kan vara avgörande för hur väl vi kan kommunicera, inte minst om vi har en hörselnedsättning som gör det svårt för oss att identifiera den språkliga signalen.

 

Undervisning

Mina återkommande undervisningsuppdrag ligger på Psykologprogrammet och Kognitionsvetenskapliga programmet samt på fristående kurser i Handikappvetenskap (med fokus på psykologi). I huvudsak handleder jag studentgrupper i olika moment, till exempel samtalsövningar och forskningsmetod.

Publikationer

2023

2022

Organisation