Fotografi av Emil Holmer

Emil Holmer

Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

I min forskning studerar jag språk och kommunikation i grupper med olika sensoriska förutsättningar och sociala erfarenheter. Jag söker en beskrivning av den utvecklingspsykologiska grunden för effektiv kommunikation och språkbehandling.

Teckenspråksbaserad lästräning

I mitt avhandlingsarbete undersökte jag läsning hos döva och hörselskadade (D/H) barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation. Att förstå skrivet språk är en stor utmaning för alla barn, men extra stor för den här gruppen. I avhandlingsarbetet utvärderade jag effekter på läsutveckling av en teckenspråksbaserad lästräning och tittade på samband mellan teckenspråkskunskaper, minne och läsning. Precis som i tidigare forskning observerade jag samband mellan teckenspråkskunskaper och läsning, vilket pekar på att D/H barn kan utnyttja sina kunskaper i teckenspråk för att lära sig att läsa. Det indikerar också att språkprocesser överlappar olika språkformer.

 

Tänkande och språk hos individer med dövblindhet

Nyligen har jag börjat intressera mig för hur kopplingen mellan tänkande och språk ser ut hos individer med dövblindhet. Litteraturen kring detta är mycket begränsad och våra kunskaper om hur förmåga till kommunikation ser ut i gruppen är därmed otillfredsställande. I ett pågående projekt vill vi undersöka samband mellan kommunikation, språklig känslighet och korttidsminne hos individer med tidig inträffad dövblindhet.

 

Icke-språklig social information

Inom ramarna för min nuvarande post doc kommer jag studera korttidsminne för social information i grupper med eller utan hörselnedsättning. Att kunna avläsa icke-språklig social information är viktigt för hur vi förstår andra. Hur väl vi klarar av att göra detta vid ökande minnesbelastning kan vara avgörande för hur väl vi kan kommunicera, inte minst om vi har en hörselnedsättning som gör det svårt för oss att identifiera den språkliga signalen.

 

Undervisning

Mina återkommande undervisningsuppdrag ligger på Psykologprogrammet och Kognitionsvetenskapliga programmet samt på fristående kurser i Handikappvetenskap (med fokus på psykologi). I huvudsak handleder jag studentgrupper i olika moment, till exempel samtalsövningar och forskningsmetod.

Publikationer

2024

Jenny Samuelsson, Jakob Asberg Johnels, Emil Holmer, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Mats Lundalv, Gunilla Thunberg (2024) 'To have a plan': teachers' perceptions of working with a literacy instruction combining phonics and comprehension applications for students with intellectual disability and communication difficulties Disability and Rehabilitation: Assistive Technology Vidare till DOI
Erik Marsja, Emil Holmer, Henrik Danielsson (2024) Interplay between working memory and speech recognition declines over time

2023

Lisa Palmqvist, Monica Reichenberg, Jenny Samuelsson, Emil Holmer, Mats Lundälv, Gunilla Thunberg, Mikael Heimann (2023) Kan en app-baserad läsintervention öka elevers läsförmåga och lärares self-efficacy? Läs- och Skrivsvårigheter & Dyslexi
Monica Reichenberg, Gunilla Thunberg, Emil Holmer, Lisa Palmqvist, Jenny Samuelsson, Mats Lundälv, Katarina Mühlenbock, Mikael Heimann (2023) Will an app-based reading intervention change how teachers rate their teaching self-efficacy beliefs?: A test of social cognitive theory in Swedish special educational settings Frontiers in Education, Vol. 8, Artikel 1184719 Vidare till DOI
Jenny Samuelsson, Jakob Åsberg Johnels, Gunilla Thunberg, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Emil Holmer (2023) The relationship between early literacy skills and speech-sound production in students with intellectual disability and communication difficulties: a cross-sectional study International Journal of Developmental Disabilities, s. 1-11 Vidare till DOI

Organisation