Pågående forskning

Hållbara gasellföretag och återupplivandet av gamla industriregioner

Projektets inriktning är att undersöka utmaningarna för kontinuerlig tillväxt av mindre företag och hitta de fungerande stödmekanismerna via till exempel intermediärer. Ambitionen är att hitta framgångsrecepten och därmed också vägarna till att upprätthålla företagens tillväxt, vilket kan inspirera nyföretagande, skapa möjligheter till nya arbetstillfällen och stimulera utvecklingen i regionen. För de politiska beslutsfattarna kan projektet fungera som en guide och ge insikter om alternativa vägar för utveckling utifrån lokala förutsättningar.

Hållbarhet och besöksnäring i en lokal kontext

Besöksnäring ses som en alternativ väg för lokal utveckling och en arena för nya jobbtillfällen. Projektet fokuserar på samarbetsplattformar mellan olika kommuner med syftet att skapa bättre policyer och strategier för att utveckla turismsektorn. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och processer för att tillämpa nya arbetsmetoder är andra centrala frågeområden i projektet.

Google Scholar och Orcid

Google Scholar

Besök min sida på Google Scholar.

Publikationer

2021

2020

2019

2015

2014

2013

Undervisning

Jag är aktivt involverad i olika typer av undervisning inom organisation, entreprenörskap, ledarskap och nätverksområden.

Handledning av uppsatser på kandidat- och masternivå, kursplanering och ledning av metodkurser inom beteendefältet är en annan viktig del av mitt pedagogiska arbete.

 

Forskning

Organisation