Fotografi av Jan Axelsson

Jan Axelsson

Samverkansdirektör

Samverkan med samhället är en av grundpelarna för vårt universitets framgång. Samverkan ger vår utbildning en koppling till arbetsmarknaden, stärker relevansen i vår forskning och möjliggör ett brett nyttiggörande av kunskap till gagn för samhället.

Gränsgångare och entreprenör

Att arbeta i gränssnittet mellan akademi och omgivande samhälle är oerhört stimulerande och lärorikt. Jag har i olika roller och organisatoriska skepnader, såväl inom universitetet som utanför, arbetat med att bygga upp och professionalisera samverkans-, innovations- och nyttiggörandeprocesserna inom universitetet och regionen.

I dag heter min roll samverkansdirektör, och mitt arbete grundar sig i den drivkraft och passion för det värdeskapande samspel mellan akademi och omgivande samhälle som jag alltid fascinerats av.

Jag har under åren byggt upp ett stort kontaktnätverk och min forskning har i mångt och mycket kommit att bedrivas ute i näringslivet. Balansen mellan aktionsforskning och utvecklingsarbete var i mitt fall hårfin och jag har kontinuerligt nyttiggjort mina nyförvärvade kunskaper genom konsultarbete även under min doktorandtid. Min egen forskning hittade sin form och de metoder som jag utvecklat har blivit allt mer efterfrågade av omgivande näringsliv och samhälle.

Samverkan vid LiU

Stark samverkanskultur

Sprunget ur ett samhälleligt behov har Linköpings universitet allt sedan sin tillkomst karakteriserats av en god samverkanskultur, en mångfald av samarbeten och goda relationer med sin omvärld. Det finns en likaledes stark tradition av att betrakta samverkan som en integrerad del av vår forskning och utbildning där vetenskaplig och samhällelig relevans går hand i hand.

Strategier kring samverkan

Begreppet strategisk samverkan utgår från ambitionen att fördjupa lärosätenas roll som långsiktig kompetensresurs och kunskapsnav i samhälls- och näringslivsutvecklingen och relaterar till vår samlade verksamhet och vårt kvalitetsarbete inom såväl utbildning som forskning.

Samverkan vid Linköpings universitet.

Är verksam inom

 • Linköpings universitets samverkansråd
 • Linköpings universitets samverkanskoordinatorer
 • Regionala Innovations- och Tillväxtrådet
 • East Sweden Business Region ESBR
 • Näringslivsdepartementets RND-Fol nätverk
 • European Consortium of Innovative Universities ECIU

Övriga uppdrag och CV

Organisationer

 • Styrelseledamot Demola East Sweden
 • Arbetsutskottet Regionutvecklingsberedningen (Region Östergötland)
 • Ledningsgrupp Kommunsamverkansforum (UNKO) LiU – Linköpings kommun
 • Ledningsgrupp Regionalt partnerskap för Affärsutveckling (Region Östergötland)
 • ECIU working group on Entrepreneurship and Societal Impact of Research

Projekt

 • Projektledare Nyckelaktörsprogrammet vid LiU, VINNOVA, 2007-2015
 • Styrgrupp ÖMSesidig Access för Innovationskraft (ACCESS), ERUF Östra Mellansverige, 2015-2019
 • Styrgrupp Baltic Entrepreneurship Laboratories (BELT), Central Baltic InterReg Program, 2015-2019
 • Styrgrupp SSH Valorisation - Pathways to Impact (SSH-P2I), Horizon 2020, REFLECTIVE-SOCIETY-2015

Nätverk

 • RegLab Sverige
 • University Industry Innovation Network (UIIN)
 • European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)
 • Smart Specialisation Plattform S3, European Commission
 • Network for Medium Sized Cities in Europe (MECINE)
 • EUniverCities Network

CV

 • Sedan 2015 Samverkansdirektör Linköpings universitet (LiU)
 • 2013-2014 Acting Director of Collaboration and External Relations, LiU
 • 2010-2013 Chief Strategy Officer, LiU Innovation Office
 • 2009-2011 GrowLink Manager, growlink.se
 • 2007-2015 Program Director, VINNOVA:s Key Actors Programme, LiU
 • 2005-2007 Head of Division, Industrial Ergonomics, LiU
 • 2004-2007 Regional Development Officer, LiU
 • 2003-2007 Managing Director Liaison Office, External Relations, LiU
 • 2002-2004 Program Manager, External Relations, LiU
 • 2001-2002 Vice-Head of Division, Div. of Quality and Human-Systems Engineering, LiU
 • 1999 Acting lecturer, Div. of Quality and Human-Systems Engineering, LiU

Publikationer

2004

Simon Schütte, Jörgen Eklund, Jan Axelsson, Mitsuo Nagamachi (2004) Concepts, Methods and Tools in Kansei Engineering Theoretical Issues in Ergonomics Science, Vol. 5, s. 214-231 Vidare till DOI

Relaterat innehåll