Professor i Möbelkultur

Min forskning har under de senaste 10 åren kretsat kring tre fält: Arts & Crafts, folkkonst och allmogeinredning samt material, teknik och form genom möbelhistorien. Samtliga teman är på ett direkt och konkret sätt kopplade till utbildningen på Malmstens.

Arts & Crafts, en rörelse som startade i England kring sekelskiftet 1900, handlar om hantverkets betydelse i nyskapande design men också om socialt ansvarstagande och om skapandet av det goda hemmet och livskvalitet – för fattig och rik. Kunskaper om sambandet mellan material, teknik och form och hur man genom historien löst olika tillverkningstekniska problem knyter an till frågor om hållbarhet och förmågan att välja den för sammanhanget bäst lämpade metoden. Det ökande intresset för folkkonst i vår tid tror jag hör samman med en önskan att vidga panoramat bortom den västerländska design som blivit norm.

Min avsikt under de närmast följande åren är att fortsätta min forskning kring svensk Arts & Crafts och då i synnerhet den som tar sig uttryck i Karin och Carls Larssons konstnärshem i Sundborn med alla dess exempel på återbruk och vördnad för det lokala hantverket och kulturarvet.

Jag är mån om att min forskning ska vara en integrerad del av utbildningen i övrigt och ligga i linje med visionerna kring det vi vill med Malmstens både på kort och lång sikt. Studenternas intresseinriktning, frågor, synsätt och kunskaper styr mig och stödjer mig i min forskning och omvänt: Mitt kunskapsbyggande ger nytt underlag för studenternas fortlöpande utveckling, fördjupning och reflektion.

Sociala medier

Facebook Malmstens Linköpings universitet
Instagram: malmstens_liu

Forskning

Nytt ljus över gammal inredningskultur

Projektet Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar – en holistisk studie av kulturhistoriskt världsarv är tvärvetenskapligt och består av ett antal delar som genomförs av flera universitet och högskolor i samverkan. Göteborgs universitet har det övergripande ansvaret för ekonomi och genomförande.

I gruppen ingår åtta forskare med specialistkompetens inom kemi, fysik, konservering, konserveringsvetenskap, etnologi och konstvetenskap.

Ny bok avslöjar Hälsingegårdarnas hemlighet (Göteborgs universitet)

Publikationer

2022

Ann-Marie Sörbergs, Johan Knutsson (2022) Kunderna - privata och offentliga När Hedemora möblerade Sverige: Möbel- och snickeriföretaget Gustaf Flinta 1885-1966, s. 61-70
Ann-Marie Sörbergs, Johan Knutsson (2022) Ett företags historia När Hedemora möblerade Sverige: Möbel- och snickeriföretaget Gustaf Flinta 1885-1966, s. 25-59

Korta fakta

CV i korthet

  • 1981-2009 verksam vid olika museer (Skoklosters slott, Vasamuseet, Nordiska museet) med föremålsrelaterat antikvariskt och förmedlande arbete.

 

  • 2001 disputerade jag i konstvetenskap vid Stockholms universitet med avhandlingen Folkliga möbler – tradition och egenart, där särarten hos allmogens möbelkultur beträffande lokalprägel, tillverkningsteknik och estetik analyseras.

 

  • Sedan 2009 innehar jag Byggmästare John Mattsons professur i möbelkultur vid Malmstens Linköpings universitet och Nordiska museet.

Organisation