Presentation

Optimala finansiella beslut

Alla föredrar att agera optimalt på finansiella marknader, men tvingas i praktiken nöja sig med approximationer eftersom ett optimalt beslut korrekt måste beakta marknadspriser, den verkliga sannolikhetsfördelningen och andra aspekter som transaktionskostnader. Mitt mål är att ta fram metoder som kan bestämma optimala finansiella beslut som bättre överensstämmer med de förutsättningar som faktiskt gäller på finansiella marknader. Jag arbetar därför systematiskt med hur finansiella marknader fungerar och hur dessa bör modelleras för att fungera i matematiska optimeringsmodeller.

Noggranna mätningar

Grundläggande finansiella storheter som nuvärdet av pengar, kreditrisker och prisosäkerhet går inte att observera, utan måste mätas med optimeringsmodeller från marknadspriser. Tyvärr är mätnoggrannheten i traditionella mätmetoder så dålig att inte ens de systematiska riskerna för terminsräntor, fallissemangsintensiteter och lokala volatiliteter går att bestämma. Eftersom noggranna mätningar är en förutsättning för framgångsrik vetenskap och nödvändiga för att kunna bestämma optimala finansiella beslut har jag i 15 år arbetat med att utveckla optimeringsbaserade mätmetoder med kraftigt förbättrad noggrannhet för mätning av terminsräntor, fallissemangsintensiteter och lokala volatiliteter vilka är centrala för aktie-, ränte-, kredit-, valuta-, råvaru- och derivatmarknader.

Optimala beslut

Med den förbättrade noggrannheten i mätningarna kan de verkliga systematiska riskerna på finansiella marknader bestämmas. Tillsammans med marknadspriser på olika finansiella instrument kan optimala beslut på aktie-, ränte-, kredit-, valuta-, råvaru- och derivatmarknader bestämmas med nyutvecklade metoder inom stokastisk programmering, stokastisk dynamisk programmering eller approximativ stokastisk dynamisk programmering. Egenskaper som jag vill fånga i optimeringsmodellerna är verkliga marknadspriser, systematiska riskfaktorer, tidsvarierande riskpremier, tillgångarnas verkliga sannolikhetsfördelning, transaktionskostnader och övriga begränsningar som investerare måste ta hänsyn till.

Den optimala vägen till finansiella beslut

För att kunna bestämma optimala finansiella beslut arbetar jag med att förstå de centrala aspekterna av förvaltning, annars kommer den matematiska modellen ge investeringar som inte är optimala i verkligheten. Den förbättrade mätnoggrannheten leder därmed också till nya förbättrade metoder för hur terminsräntor, fallissemangsintensiteter och lokala volatiliteter kan användas för att förbättra prissättning, riskmätning, riskhantering och prestationshärledning av finansiella instrument och portföljer på aktie-, ränte-, kredit-, valuta-, råvaru- och derivatmarknader.

Publikationer

2022

2020

2019

Publikationer

2022

2020

2019

Forskning