Fotografi av Line Jepson

Line Jepson

Samordnare

Jag arbetar med ett tentamensuppdrag.

Mitt uppdrag

Jag ansvarar för den interna utredningen av tentamensvaktsorganisationen inom Fastighetsavdelningen.

Utredningen gäller organisation, rutiner och arbetssätt vid genomförandet av skriftliga salstentamina vid Linköpings universitet.

Projektmålet är att analysera och belysa effekterna av de förändringar som gjordes med anledning av tidigare utredningsresultat samt tillkomna regelverksförändringar och pågående effektiviseringsarbete. Utredningen ska också genomlysa verksamheten, peka på eventuella förändringsbehov och utvecklingsmöjligheter samt föreslå möjliga åtgärder att vidta för att skapa en fortsatt ändamålsenligt verksamhet.

Min avdelning