Kommunikation om prognos

Som beteendevetare har jag ett speciellt intresse kring medicinsk pedagogik och är intresserad av pedagogiska processer både för patient, närstående och personal. I mitt avhandlingsarbete fokuserade jag på att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, hjärtsviktspatienter och deras familjer när det gäller hjärtsviktens prognos och sjukdomsförlopp.

Jag var tidigare anställd som doktorand inom projektet TALK-HF med Tiny Jaarsma som projektledare. TALK-HF står för ”Developing and evaluating a Training program Aimed at reducing the Lack of Knowledge and communication concerning palliative care issues in Heart Failure patients”. Det övergripande syftet med studien var att förbättra vårdkvalitén för hjärtsviktspatienter genom att fokusera på kommunikationssvårigheter mellan hälso- och sjukvårdspersonal och hjärtsviktspatienter och genom detta förbättra deras livskvalité och samtidigt hindra onödigt lidande och utnyttjande av resurser. Detta genom att inrätta, vidareutveckla och testa en utbildningsintervention inom kommunikation för hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård. Data samlades in både från hjärtsviktspatienter och hälso- och sjukvårdspersonal för att få båda gruppers syn på optimal kommunikation kring palliativ vård för hjärtsviktspatienter.

Jag är även forskningsassistent i Wii-projektet.

Utvärdering av palliativ simulering i omvårdnadsutbildning

Simulering är en innovativ metod som används på Linköpings universitet för att träna sjuksköterskestudenter i palliativ vård. I detta projekt har vi utfört etnografiska observationer för att studera hur studenterna upplever en sådan simuleringssituation och vilken betydelse det kan ha för deras lärande

Problembaserat lärande i patientutbildning

Jag är intresserad av pedagogiska processer inom patient- och personalutbildning med mål att stödja till en god egenvård hos kroniskt sjuka.

Min masteruppsats skrevs som en del i ”COR-PRIM: A randomised study which evaluates long-term effects on self-care after an event of CORONARY disease, by providing PBL in PRIMARY care” med Anita Kärner som projektledare. I uppsatsen ”The enactment of problem-based learning in patient education – Different scenes and different roles” användes etnografi som forskningsansats och jag gjorde deltagande observationer vid COR-PRIM:s patientutbildningstillfällen där jag identifierade och beskrev handledarnas och patienternas iscensättande av problembaserat lärande.