Prata om hjärtsvikt

En lapp med ett hjärta hänger på en tråd mot en vit bakgrund.
.

I detta forskningsprojekt har ett kommunikationsstöd utvecklats som avser att hjälpa personer med hjärtsvikt och deras närstående att samtala med vårdpersonal om hjärtsviktens sjukdomsförlopp.

Bakgrund: Det senaste årtiondet har det blivit en ökad medvetenhet inom kardiologi vad gäller nödvändigheten att kunna erbjuda palliativ vård till patienter med hjärtsvikt. Kliniska riktlinjer påpekar vikten av att diskutera hjärtsviktens sjukdomsförlopp med patienter och deras familjer. Dessa diskussioner kan innehålla att prata om prognos, förväntningar inför framtiden och vård i livets slutskede. För vårdpersonal inom hjärtsviktsvården verkar det ofta vara svårt att initiera dessa samtal och de undviker att prata om dessa områden då de är rädda att ta bort hoppet för framtiden och orsaka oro hos patienter och deras familjer.

Detta medför att patienter med hjärtsvikt och deras närstående sällan samtalar om hjärtsviktens sjukdomsförlopp med hälso- och sjukvårdspersonal och är därmed oftast inte förberedda inför hjärtsviktens oförutsägbara förlopp. Checklistan "Hjärtsvikt- Att samtala om sjukdomsförloppet” är tänkt som ett kommunikationsstöd som kan hjälpa patienter, närstående och vårdpersonal att prata kring sjukdomsförlopp och livets slutskede och är framtagen via forskning på Linköpings universitet. Checklistan innehåller frågor kring olika områden.

  • Hjärtsvikt och hur den kan påverka det dagliga livet
  • Möjligheter till behandling, stöd och hjälp
  • Den sista tiden i livet
  • Extra frågor som du som närstående kan vilja diskutera
  • Extra frågor till dig som har en inopererad hjärtsviktspacemaker eller defibrillator (CRT/pacemaker/ICD)

Du är välkommen att använda checklistan i ditt kliniska arbete och/eller forskning.

Här kan du ladda ner checklistan på svenska (klicka för länk).

Checklistan är licenserad i enlighet med Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0), vilket innebär att du som användare kan ladda ner checklistan, skriva ut den och använda den samt dela den med andra, så länge du erkänner vår forskargrupp som ägare (Hjelmfors, Strömberg, van der Wal, Sandgren, Friedrichsen, Milberg, Mårtensson, Jaarsma, 2018).
Du har inte tillåtelse att ändra i checklistan i dess nuvarande from utan att konsultera forskargruppen (Hjelmfors eller Jaarsma, se kontaktdetaljer nedan), du har inte heller tillåtelse att använda checklistan för kommersiella ändamål. Vänligen kontakta forskargruppen om du har några frågor eller förslag för att förbättra checklistan.

Hur kan man som vårdpersonal använda sig av checklistan?

Vi föreslår att vårdpersonal delar ut checklistan till en patient eller närstående och låter dem läsa igenom checklistan samt kryssa för de frågor de önskar diskutera. Efteråt har ni ett samtal kring de aktuella frågorna.

Vårdpersonalen väljer själva när de tycker att det passar bäst att dela ut checklistan till patient och/eller närstående. Kanske passar det bäst att lämna ut checklistan i början av patientbesöket, kanske vill ni skicka hem checklistan per post till patienten innan besöket? Eller också lämnar ni ut checklistan som en förberedelse inför kommande besök.
Efter samtalet med patient och eventuell närstående uppmuntrar vi er som vårdpersonal att reflektera över hur samtalet gick. Reflektera gärna över ditt eget agerande i samtalet och hur det kan ha påverkat samtalet? Hur hanterade du eventuella svårigheter som uppkom i samtalet? Uppkom det frågor där du känner dig säker/osäker?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Publikationer

Forskare

Organisation