Presentation

Jag intresserar mig för kulturarvsfrågor i allmänhet och för historiedidaktiska aspekter i synnerhet.

Med en bakgrund som guide, musei- och utställningspedagog i kulturhistoriska miljöer samt som gymnasielärare i historia och latin, är det mötet mellan kulturarv och historiedidaktik, museer och gymnasieskolor, som utgör mitt forskningsfokus.  

Avhandlingsämne

Forskningsprojektet är en studie som handlar om den undervisning som sker när gymnasieklasser besöker historiska museer. Under de senaste decennierna har en fokusförskjutning av museernas centrala verksamhet skett; pendeln har växlat från en samlingsorienterad till en publikorienterad verksamhet som inkluderar samhällsfrågor med demokratiska och didaktiska aspekter. Samtidigt utgör samlingarna och föremålen det nav kring vilket museernas identiteter och verksamheter snurrar. I utbildnings- och kulturpolitiska mål och uppdrag artikuleras kontinuerligt ett samarbete mellan skola och museer; likväl finns det fortfarande relativt få empiriska studier som undersöker vad som sker i den skolrelaterade, museipedagogiska praktiken.

Avhandlingens övergripande syfte är att åskådliggöra den pågående undervisningssituationen. Utifrån en etnografisk metodansats, undersöker jag hur gymnasieelever, gymnasielärare och museipedagoger förhåller sig till museet som lärandemiljö, hur de interagerar med varandra och vilket kunskapsinnehåll som berörs.

Publikationer

Forskning

Organisation