Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR)

Något som förenar oss inom avdelningen är intresset för människan som meningsskapande - hur människor tänker och agerar, hur tankarna formuleras i texter, bilder och artefakter i historia och samtid, hur de förstås och brukas och hur människan handlar. Vi utforskar hur människan kommunicerar och tolkar, uttrycker sina åsikter, sin livsåskådning – i lära och liv - och resonerar i moraliska termer. 

Vi kommer från olika akademiska discipliner (humanistiska och teologiska) och bidrar med olika perspektiv som berikar helhetsförståelsen av människan, hennes sätt att se på sin omgivning, hennes värderingar, beteenden och ideologier, men också processer i vår historia och samtid som påverkat och påverkar enskilda, grupper eller nationer. Våra intressen inkluderar därför även receptionshistoria och historiebruk. 

Vi arbetar, undervisar och forskar utifrån flera akademiska ämnesperspektiv, främst historiska, konstvetenskapliga och religionsvetenskapliga, men även ämnesdidaktiska perspektiv.

Ämnen och forskningsmiljöer

I vår avdelning ryms tre olika ämnen eller discipliner: historia, konstvetenskap och religionsvetenskap. I dessa tre ämnen ges en rad fristående kurser, men vi samarbetar också med olika program och ger kurser inom dessa. När det gäller forskning inryms Forskningsmiljön för Historiska studier med ett högre seminarium inom avdelningen. Vi som forskar samarbetar även med andra forskningsmiljöer inom Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet och i nationella och internationella nätverk.

Samarbeten och samverkan

Vi samarbetar bland annat med lärarprogrammen, Grafisk design och kommunikation (GDK) och programmet för Kommunikation, samhälle, medieproduktion (KSM). Vi samarbetar även med  Tema Kultur och samhälle (Tema Q) samt Forskningsmiljön för didaktik i samhällsämnena (DISA); vidare även med olika institutioner, såsom Institutionen för datavetenskap (kognitionsvetenskap) och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (History of European identity). Vi samarbetar med olika svenska lärosäten, såsom Karlstads universitet, utländska lärosäten samt genom den enskilda forskarens delaktighet i nationella och internationella nätverk.

Mer nära samarbetar vi med andra avdelningar inom Institutionen för kultur och samhälle, såsom Avdelningen för kultur, samhälle, form och media. Dessutom samverkar vi på olika sätt med en lång rad aktörer i det omgivande samhället. 

Kalender

Forskning och forskarutbildning

Forskning

Böcker och material inom ämnesdidaktik

Didaktik i samhällsämnena - DISA

Forskare från olika institutioner på universitetet samarbetar kring det gemensamma forskningsprogrammet Didaktik i samhällsämnen (DISA). Forskningen handlar om undervisningens villkor och genomförande i olika samhällsämnen och i olika skolformer.

Gammal svartvit bild på en grupp människor.

Centrum för lokalhistoria

Centrum för lokalhistoria är en centrumbildning som är knuten till ämnet historia vid Linköpings universitet. Utgångspunkten för verksamheten är att renodla ett lokalhistoriskt syn- och arbetssätt.

Gammalt fotografi av man i svetsarglasögon

Twincities - folkhälsans bestämningsfaktorer

Tvillingstäderna Linköping och Norrköping erbjuder unika möjligheter att studera och jämföra faktorer som påverkar befolkningens hälsa på olika sätt. Vilken betydelse har den sociala miljön för folkhälsan? Vilka faktorer gynnar folkhälsan?

Forskarutbildning

Utbildning

Aktuellt

Nyheter

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Stor donation ger fem nya professorer vid LiU

En donation på 125 miljoner kronor möjliggör inrättandet av fem nya professurer inom Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Donationen riktas till ämnena nationalekonomi, statsvetenskap och historia.

Kjell O. Lejon.

Riksdagsledamöter inhämtar kunskap om Sveriges kristna arv från LiU-professor

Kunskap om vårt kristna arv kan ge oss goda byggstenar för att bygga upp ett gemensamt tryggt samhälle, menar professor Kjell O. Lejon. I hans senaste bok "Sveriges kristna arv" finns exempel på detta, något som har uppmärksammats i Sveriges riksdag.

I media

Kontakt

Organisation