Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR)

Något som förenar oss inom avdelningen är intresset för människan som meningsskapande - hur människor tänker och agerar, hur tankarna formuleras i texter, bilder och artefakter i historia och samtid, hur de förstås och brukas och hur människan handlar. Vi utforskar hur människan kommunicerar och tolkar, uttrycker sina åsikter, sin livsåskådning – i lära och liv - och resonerar i moraliska termer. 

Vi kommer från olika akademiska discipliner (humanistiska och teologiska) och bidrar med olika perspektiv som berikar helhetsförståelsen av människan, hennes sätt att se på sin omgivning, hennes värderingar, beteenden och ideologier, men också processer i vår historia och samtid som påverkat och påverkar enskilda, grupper eller nationer. Våra intressen inkluderar därför även receptionshistoria och historiebruk. 

Vi arbetar, undervisar och forskar utifrån flera akademiska ämnesperspektiv, främst historiska, konstvetenskapliga och religionsvetenskapliga, men även ämnesdidaktiska perspektiv. 

Ämnen och forskningsmiljöer

I vår avdelning ryms tre olika ämnen eller discipliner: historia, konstvetenskap och religionsvetenskap. I dessa tre ämnen ges en rad fristående kurser, men vi samarbetar också med olika program och ger kurser inom dessa. När det gäller forskning inryms Forskningsmiljön för Historiska studier med ett högre seminarium inom avdelningen. Vi som forskar samarbetar även med andra forskningsmiljöer inom Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet och i nationella och internationella nätverk.

Samarbeten och samverkan

Vi samarbetar bland annat med lärarprogrammen, Grafisk design och kommunikation (GDK) och programmet för Kommunikation, samhälle, medieproduktion (KSM). Vi samarbetar även med  Tema Kultur och samhälle (Tema Q) samt Forskningsmiljön för didaktik i samhällsämnena (DISA); vidare även med olika institutioner, såsom Institutionen för datavetenskap (kognitionsvetenskap) och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (History of European identity). Vi samarbetar med olika svenska lärosäten, såsom Karlstads universitet, utländska lärosäten samt genom den enskilda forskarens delaktighet i nationella och internationella nätverk.
 
Mer nära samarbetar vi med andra avdelningar inom Institutionen för kultur och samhälle, såsom Avdelningen för kultur, samhälle, form och media. Dessutom samverkar vi på olika sätt med en lång rad aktörer i det omgivande samhället. 

Forskning och forskarutbildning

Forskning

Utbildning

Aktuellt

Nyheter

Kontakt

Organisation