Fotografi av Mia Barimani

Mia Barimani

Professor

Som professor vid HMV vill jag skapa goda förutsättningar för utbildning och forskning i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.  Jag är ämnesföreträdare i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Min forskning handlar om våld i nära relation och pedagogiska handledarmodeller inom förlossningsvård.

Våld i nära relationer

Våld i nära relation är ett omfattande folkhälsoproblem som inte ser ut att minska. Omkring 7–8 procent av kvinnor lever med pågående våld i en nära relation. För de gravida kvinnorna lever 2,1 procent med pågående våld i en nära relation. Våld i nära relation har i många studier visat sig ha ett starkt samband med såväl fysisk som psykisk ohälsa. Personal inom hälso- och sjukvården möter många våldsutsatta personer, men många gånger utan att känna till det.

En övervägande majoritet av de tillfrågade uppger att de aldrig fått frågor om våld i nära relation i mötet med hälso- och sjukvården. I ett FORTE-och Kamprad finansierat projekt kommer vi att utföra en interventionsstudie inom hälso-och sjukvård med syfte att öka hälso- och sjukvårdens identifiering av personer som är utsatta för våld i nära relation.  

Pedagogiska handledarmodeller inom förlossningsvård

Det är ett välkänt problem att förlossningsavdelningarna är hårt belastade och att de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna (VFU-platser) inte räcker till för alla studenter. Olika studentgrupper samsas i dagsläget om VFU-platser på förlossningsenheterna såsom barnmorskestudenter, läkarstudenter och specialistsjuksköterskestudenter. De som handleder alla dessa olika studentkategorier är barnmorskor och de uppger att de inte räcker till och att det är ett stort och tungt ansvar att vara handledare.

I ett ALF- finansierat projekt utför vi studier för att stimulera ett studentcentrerat lärande (som innefattar kamratlärande och interprofessionellt lärande) i pedagogiska handledarmodeller inom förlossningsvård.

CV

Erfarenhet

 • 1988 Sjuksköterskeexamen, Lund Universitet
 • 1993 Barnmorskeexamen, Lund Universitet.
 • 1997 Specialistsjuksköterska i barn och ungdom, Vårdhögskolan Malmö.
 • 2005 Magisterexamen i reproduktiv och perinatal omvårdnad, Lund Universitet.
 • 2005 Pedagogik och didaktik, Stockholm Universitet.
 • 2012 Medicine Doktorsexamen, Karolinska Institutet.
 • 2019 Docent i Reproduktiv Hälsa, Karolinska Institutet.

Uppdrag

 • Professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Linköping Universitet.
 • Ämnesföreträdare i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Linköping Universitet.
 • Expertuppdrag för Socialstyrelsen.
 • Ledamot i Svenska barnmorskeförbundets vetenskapliga råd.

Forskningsprojekt

 • Identifiering av personer som är utsatta för våld i nära relation inom hälso-och sjukvård
 • Pedagogiska handledarmodeller inom förlossningsvård

Publikationer

Omslag för publikation ''
Mia Barimani, Sofia Zwedberg, Hanna Ulfsdottir (2022)

Midwifery , Vol.111 , s.103355- Vidare till DOI