Gränser, motstånd och solidariteter

Jag är statsvetare och doktor i socialt arbete. Mina forskningsintressen berör etnografi, migration, feministisk och postkoloniala/dekolonial teori- och metodologibildningar med intresse för att förstå hur gränser och gränssättningar präglar människors vardagsliv samt hur gränser omförhandlas. Jag har även intresse för metodologiska frågor med särskilt fokus på etik och politik, representation och epistemologisk pluralitet. 2018 disputerade jag på Malmö universitet med avhandlingen "Borders Crossing Bodies - The stories of eight youth with experience of migrating".

Migranter och solidariteter: Förhandlandet av förtjänstfullhet i välfärdsmikroförvaltningar

I min nuvarande forskning studerar jag hur solidariteter och förtjänstfullheter förhandlas när det kommer till migranter i olika delar av välfärdssamhället.  Studien ingår i ett internationellt forskningsprojekt i Sverige, Danmark och Storbritannien där respektive landsgrupp ansvarar för två fallstudier.

Den första fallstudien studerar väntetiden för asylsökande som väntar på svar angående deras ansökan och som bor på migrationsverkets boende. Denna väntan är präglad av en ovisshet mellan inkludering respektive exkludering i samhället. Tiden för denna väntan kan ta mer än två år. Detta väntrumsliknande tillstånd undersöks genom att studera förhandlandet mellan asylsökande, tjänstepersoner samt civilsamhällsaktörer och dess utfall. Den andra fallstudien undersöker förtjänstfullheten i förhållande till ekonomiskt stöd till papperslösa familjer. Det finns ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla ekonomiskt stöd och boende för att undvika att barn hamnar i fattigdom, även om föräldrarna inte har rätt till välfärdsstöd på grund av deras immigrationsstatus. Mer specifikt står förhandlandet hos familjerna, kommunala välfärdsarbetare, tjänstepersoner samt civilsamhällsaktörer i centrum för denna delen av studien. 

För mer information om projektet besök Solidarities samt LiU:s hemsida.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning och kursansvar på socionomutbildningen, både på kandidat- såväl som masternivå. Jag har handlett samt examinerat flera B- och C-uppsatser. I dagsläget undervisar jag i kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys samt handleder masteruppsatser i mastersprogrammet Ethnic and Migration Studies på REMESO.  

Publikationer

2021

2019

2018

2017

Forskning

Organisation