Fotografi av Sara Wittberg

Sara Wittberg

Doktorand

Min forskning fokuserar på lokalpolitiska styrmedel för biståndshandläggning och svenska kommuners varierande förutsättningar att tillhandahålla äldreomsorg.

Bakgrund

Jag är utbildad socionom och har flerårig erfarenhet av att arbeta som biståndshandläggare med att bedöma äldres behov av stöd och hjälp. I flera år har jag också arbetat inom hemtjänsten vilket sammantaget ger mig en god förståelse för bedömning och verkställigheten av beslut.

I min forskning kombineras det akademiska perspektivet med en praktikers förståelse för fältet. Forskningen är avsedd att komma det sociala arbetets praktik till nytta – liksom allmänheten och äldre människor i behov av stöd och hjälp – genom att synliggöra ett relativt ouppmärksammat, och för allmänheten okänt, område inom välfärden. Genom att inkludera inslag från statsvetenskap till det sociala arbetes praktik så är ambitionen med forskningen att synliggöra betydelsen av lokal politik inom välfärden och dess potentiella konsekvenser för äldre.

 

Min forskning

Min forskning har fokus på decentraliseringen av välfärdsstaten och kommunernas tillhandahållande av välfärdstjänster till äldre människor i Sverige. Jag studerar lokala tolkningar av Socialtjänstlagen (2001:453) som ramlag genom att undersöka lokala riktlinjer för att bedöma äldres behov av äldreomsorg. Vidare studerar jag kommunala delegationsordningar – vilka avgör biståndshandläggares legala beslutsfattande – i kommuner med olika förutsättningar att tillhandahålla välfärden.

I min avhandling så undersöker jag hur kommunal politik är inbäddad i det sociala arbetets praktik genom utformningen av delegationsordningar för legal beslutanderätt om äldreomsorg. Studierna visar hur lokala styrdokument kan användas för att kontrollera biståndshandläggares (som frontlinjebyråkraters) handlingsfrihet genom att begränsa och villkora deras möjlighet att fatta beslut om äldreomsorg till enskilda äldre. Forskningen väcker frågor om biståndshandläggares professionella roll och huruvida begränsningarna i styrmedlen är slumpmässiga eller beroende av kommunernas varierande förutsättningar.

Publikationer

Forskning