Forskningsmiljön Socialt arbete

Skolundervisning mellanstadiet

Forskningsmiljön Socialt arbete värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring - i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Socialt arbete vilar på tre ben: forskning, praktik och utbildning. Samtliga genomsyras av kritiskt tänkande och ett etiskt förhållningssätt. Forskning inom socialt arbete kännetecknas av att den är relevant för både praktiken och utbildningen. Forskningen syftar till att vara till gagn för och genomföras i nära samarbete med praktiken.

Forskningsmiljön präglas av gränsöverskridande, där teorier och metoder från flera discipliner tillämpas på en rad empiriska fält. I den forskning som bedrivs riktas ljus mot dels de olika mekanismer som skapar och återskapar utsatthet, ojämlikhet och exkludering, och dels allehanda insatser för att på olika vis möta och motverka dessa mekanismer.

Forskningen grundas därmed i en kritisk ansats, med fokus på att närmare undersöka relationer mellan makt och motstånd, inkludering och exkludering.

 

Forskning inom socialt arbete

Forskargruppen Insatser mot ojämlikhet

Allt sedan den franska revolutionens dagar har jämlikhet varit ett eftersträvansvärt mål i västerländska samhällen. 

Vi lever idag i ett samhälle där det, trots starka intentioner om motsatsen, inte råder jämlikhet, vare sig i termer av utfall eller möjligheter. Ojämlikheter skapas genom en rad mekanismer och har många olika skepnader.

Ojämlikheter grundar sig inte minst på sociala och ekonomiska villkor, men kommer också till uttryck i form av normer, konventioner och föreställningar. Ojämlikheter är inte minst uppenbara inom det sociala arbetets breda verksamhetsfält. 
 
I den forskning som bedrivs kring ojämlikhet riktas uppmärksamhet mot dels ojämlikhetens mekanismer och effekter, såsom de kommer till uttryck inom det sociala arbetet och på en rad olika arenor i samhället, och dels de insatser som görs för att möta och motverka ojämlikhet, dess mekanismer och effekter. I denna forskning finns därmed en maktkritisk ansats, med fokus på att undersöka relationerna mellan makt och motstånd.

I forskning om ojämlikhet finns en bred spännvidd av vetenskapliga metoder (från kvalitativa till kvantitativa), teoretiska ansatser (från konstruktionistiskt till mer realistiskt orienterade), empiriska fält och arenor som undersöks (från rättslig reglering och socialkontoret till institutionsvården och frivilligsektorn).

I många fall riktas forskningens ljus mot villkoren i Sverige, medan uppmärksamhet i andra fall riktas mot bredare sammanhang, både i och utanför Europa.  

Forskarutbildning

Nyheter

Kontakta oss

Forskare i forskningsmiljön Socialt arbete

Organisation