Fotografi av Yuttapoom Puttisong

Yuttapoom Puttisong

Universitetslektor

Presentation

Publikationer

2024

Kunpot Mopoung, Weihua Ning, Muyi Zhang, Fuxiang Ji, Kingshuk Mukhuti, Hans Engelkamp, Peter C. M. Christianen, Utkarsh Singh, Johan Klarbring, Sergey Simak, Igor Abrikosov, Feng Gao, Irina Buyanova, Weimin Chen, Yuttapoom Puttisong (2024) Understanding Antiferromagnetic Coupling in Lead-Free Halide Double Perovskite Semiconductors The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 128, s. 5313-5320 Vidare till DOI
Kunpot Mopoung, Anna Dávid, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Irina Buyanova, Weimin Chen, Yuttapoom Puttisong (2024) Spin Centers in Vanadium-Doped Cs<sub>2</sub>NaInCl<sub>6</sub> Halide Double Perovskites ACS Materials Letters, Vol. 6, s. 566-571 Vidare till DOI

2023

Tiefeng Liu, Johanna Heimonen, Qilun Zhang, Chiyuan Yang, Jun-Da Huang, Hanyan Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Tom van der Pol, Yuxuan Li, Sang Young Jeong, Adam Marks, Xin-Yi Wang, Yuttapoom Puttisong, Asaminew Yerango Shimolo, Xianjie Liu, Silan Zhang, Qifan Li, Matteo Massetti, Weimin Chen, Han Young Woo, Jian Pei, Iain McCulloch, Feng Gao, Mats Fahlman, Renee Kroon, Simone Fabiano (2023) Ground-state electron transfer in all-polymer donor:acceptor blends enables aqueous processing of water-insoluble conjugated polymers Nature Communications, Vol. 14, Artikel 8454 Vidare till DOI

2022

Tiankai Zhang, Feng Wang, Hak-Beom Kim, In-Woo Choi, Chuan Fei Wang, Eunkyung Cho, Rafal Konefal, Yuttapoom Puttisong, Kosuke Terado, Libor Kobera, Mengyun Chen, Mei Yang, Sai Bai, Bowen Yang, Jiajia Suo, Shih-Chi Yang, Xianjie Liu, Fan Fu, Hiroyuki Yoshida, Weimin Chen, Jiri Brus, Veaceslav Coropceanu, Anders Hagfeldt, Jean-Luc Bredas, Mats Fahlman, Dong Suk Kim, Zhang-Jun Hu, Feng Gao (2022) Ion-modulated radical doping of spiro-OMeTAD for more efficient and stable perovskite solar cells Science, Vol. 377, s. 495-501, Artikel eabo2757 Vidare till DOI
Kai Xu, Tero-Petri Ruoko, Morteza Shokrani, Dorothea Scheunemann, Hassan Abdalla, Hengda Sun, Chiyuan Yang, Yuttapoom Puttisong, Nagesh B. Kolhe, Silvestre Mendoza Figueroa, Jonas Oshaug Pedersen, Thomas Ederth, Weimin Chen, Magnus Berggren, Samson A. Jenekhe, Daniele Fazzi, Martijn Kemerink, Simone Fabiano (2022) On the Origin of Seebeck Coefficient Inversion in Highly Doped Conducting Polymers Advanced Functional Materials, Vol. 32, Artikel 2112276 Vidare till DOI

Forskning

Organisation

Nyheter