Pedagogik 3, fördjupningskurs, 30 hp

Pedagogik 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Pedagogik är ett brett ämne som rör människor i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna. Ämnet finns i många olika kontexter; skola, arbete, vardag, fritid, hem och familj. Det är med andra ord ett ämne du har användning av överallt, oavsett var i livet du befinner dig. För att konkretisera kan man säga att pedagogik handlar om lärande, formning, förändring, ledarskap, kommunikation och påverkan. Att läsa en kurs i pedagogik passar den som…

  • Vill arbeta med människor i olika åldrar i olika kontexter
  • Själv vill designa sin egen utbildning
  • Redan har en examen men önskar bredda eller ”toppa” den
  • Har ett arbete men önskar fortbildning

Pedagogik 3 är en kurs för dig som är intresserad av och vill fördjupa dig i pedagogik och sedan skriva uppsats i ämnet. Inom ramen för Pedagogik 3 läser du forskningsmetodik där du lär dig mer om vetenskapsteori, kvantitativa och kvalitativa metoder. Kunskaperna från metodkursen omsätter du sedan i ett uppsatsarbete. I uppsatsarbetet ingår att identifiera och formulera ett forskningsproblem, samla in och analysera data, relatera datan till relevant teori samt författa en vetenskaplig text. En uppsats som skrivs inom ramen för Pedagogik 3 ska utgå från ett forskningsproblem med tydlig pedagogisk prägel. Problemområdet kan ta upp frågor som hör samman med exempelvis lärande, utveckling formning eller förändring och detta kan kopplas till individ, grupp eller organisation. Uppsatsarbetet utförs parvis och under handledning.

 

Urvalsgrupper

1. Slutförd Pedagogik 2, eller motsvarande, med betyget VG, senast sista kompletteringsdag.  
2. Övriga behöriga sökande. 

Efter studiernaVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll