Mediernas språk och innehåll, 15 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Mediernas språk och innehåll, 15 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen är inriktad på förståelse för kommunikativa processer i massmedierna och för skillnader och likheter mellan olika genrer av talad och skriven kommunikation. Mer specifikt innehåller kursen en genomgång av några av de vanligaste analysmetoderna för att undersöka och tolka mediernas språk och innehåll. I delkursen behandlas kvantitativ innehållsanalys, text- och diskursanalys, bildanalys, samtalsanalys, berättelseanalys och retorikanalys. Centralt är studenternas egen skriftliga produktion samt deras kritiska granskning av egna och andras texter. Kursen är identisk med delkurs 2 i Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2 och undervisningen är samordnad med denna kurs.

En unik examen