Genom att läsa medie- och kommunikationsvetenskap (mkv) kan du designa din egen utbildning. Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap handlar om mediernas utveckling, roller och funktioner i samhället. Det rymmer journalistik och marknadskommunikation, medier och reklam, nyhetsvärdering och genomslag. Medie- och kommunikationsbegreppet vidgas i takt med förändringarna: det rymmer både statsvetenskapliga och demokratiska frågeställningar men också vardagskultur och populärkultur som reality-tv och tv-spel.

Personer och ansikten visas på en mängd skärmar.

Grundutbildningen i MKV består av fristående kurser upp till 90 högskolepoäng (hp). Kurserna kan med fördel kombineras med andra fristående kurser till en examen. Det finns två examina om du väljer att läsa medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde:
  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp

Kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs, 60 hp

Kursen ger såväl historiska som samtida perspektiv på massmedier (press, radio, tv och Internet) och mellanmänsklig kommunikation. Under första terminen behandlas bl.a. kommunikationsteorier, mediehistoria och journalistik. Dessutom presenteras en...

Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap 3 är en fördjupningskurs efter genomgången Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2. Utbildningen ger fördjupade kunskaper med inriktning på teorier kring, och vetenskapliga metoder för, att analysera medierad komm...

Medie- och kommunikationsvetenskap - Uppsats och metod, 15 hp

Delkursen består av två delar; vetenskapsteori och metod samt uppsats. Under den första delen presenteras kommunikationsvetenskapliga analysmetoder samt ges en introduktion till vetenskapsteori. Under delkursens andra del skriver studenterna en up...

Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp

Kursen består under första året av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Dessa kurser behandlar dels centrala teorier och metoder samt aktuell forskning inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Dels utgör kurserna en förberedelse och individuell för...

Perspektiv på mediesamhället, 15 hp

Kursen innehåller övergripande perspektiv på och teorier om medier och kommunikation. Här behandlas såväl grundläggande mediehistorik kring traditionella massmedier (press, radio, TV) som perspektiv på det moderna mediesamhället (digital-TV, Inter...

Mediernas språk och innehåll, 15 hp

Kursen är inriktad på förståelse för kommunikativa processer i massmedierna och för skillnader och likheter mellan olika genrer av talad och skriven kommunikation. Mer specifikt innehåller kursen en genomgång av några av de vanligaste analysmetode...

Läs mer om ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap

Tre utbildningsnivåer

Behöver du vägledning? Fråga en studievägledare.

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i medie- och kommunikationsvetenskap? Kontakta studievägledaren för ämnet.

Se hela kursutbudet vid LiU

Mer om Medie- och kommunikationsvetenskap vid LiU