Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs, 60 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Tillfälligt stängd för sen anmälan eftersom urval pågår

Kursen ger såväl historiska som samtida perspektiv på massmedier (press, radio, tv och Internet) och mellanmänsklig kommunikation. Under första terminen behandlas bl.a. kommunikationsteorier, mediehistoria och journalistik. Dessutom presenteras en rad analysmetoder (t.ex. samtalsanalys, bildanalys retorikanalys och berättelseanalys) som studenterna får möjlighet att applicera på mediernas språk- och bildanvändning. Under den andra terminen sker fördjupningar inom teori och metod. Massmedierna behandlas då bl.a. i relation till begrepp som: populärkultur, vardagsliv, identitet, makt, demokrati och offentlighet. Andra terminen innehåller också uppsatsarbete.

En unik examen