Bild på ledsen pojke
SolStock

Överskuldsättning - Att upptäcka, utreda och åtgärda, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Norrköping

Inställd

Överskuldsättning är ett komplext problem med både individuella och strukturella dimensioner. I den här kursen får du en djupare förståelse för faktorerna bakom överskuldsättning och förbereder dig att identifiera, utreda och föreslå lösningar.

I kursen ligger huvudfokus på överskuldsättning både som begrepp och fenomen ur ett individuellt men också strukturellt perspektiv. Under kursen behandlas bland annat individuella orsaker till men också konsekvenser av överskuldsättning för individer och grupper. Här lyfts betydelsen av sociala kategorier som kön, ålder och etnicitet fram. Vidare ges en djupare förståelse för känslor av skam och deras betydelse kopplat till överskuldsättning. Slutligen behandlas strukturella förutsättningar för överskuldsättning vad gäller politiska, rättsliga och marknadsmässiga strukturer samt konsekvenserna av individuell överskuldsättning ur ett samhällsperspektiv. I kursen ingår att integrera rättslig kunskap med annan socialvetenskaplig kunskap för att både upptäcka, utreda och argumentera för olika lösningar (åtgärder) vid individuell överskuldsättning. Särskilt fokus ägnas inkassobolagens, kronofogdens, socialtjänstens, skuld- och budgetrådgivningens samt konsumentverkets roll i sammanhanget.

Studera på distans

En unik examen