Historia 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Historia berättar också om vilka vi är. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor.

Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskaper om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.

Påbyggnadskursen syftar till fördjupade insikter i vetenskapligmetodik samt vidgad förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur. Den omfattar tre delkurser: teori och metod, vetenskapligt arbete samt en fördjupningskurs inriktad mot forskningsfält inom och utom institutionen.

Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar.

En unik examen