Genom att läsa historia kan du designa din egen utbildning. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa kunskap om människors identitet och levnadsvillkor. Historien berättar även om olika slags samhällen och ger därmed en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. 

Gränd i Gamla stan, Stockholm.

Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskap om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.

Vid LiU ges historia som fristående kurser, Historia 1-4 (upp till 120 högskolepoäng), och ämnet ingår även i utbildningsprogrammet för kulturvetenskap och i lärarutbildningar för grundskolan och gymnasiet. Historieämnet erbjuder även olika specialkurser och internationella kurser.


Examen i historia

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns två olika examina om du väljer att läsa Historia som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp

Kandidatexamen

För en kandidatexamen läser du historia som huvudämne (kurserna Historia 1, 2 och 3) och kan välja en inriktning för övriga kurser inom ett relevant intresseområde. Det finns många områden som är tänkbara som inriktning – exempelvis statsvetenskap, sociologi, litteratur, religionsvetenskap, språkhistoria, filosofi, medie- och kommunikationsvetenskap, ekonomi och juridik.

Magisterexamen

För att ta en magisterexamen läser du ytterligare 30 hp inom ämnet historia (Historia 4) utöver din tidigare kandidatexamen, och kompletterar med ytterligare 30 hp inom ett specifikt ämnesområde.

Erasmus studentutbyte

Historieämnet vid Linköpings universitet har till och med läsåret 2023/24 ett Erasmusavtal om studentutbyte med Sheffield Hallam University (SHU) i England, som har en profil mot 1800- och 1900-talens historia. Där finns ett stort utbud av kurser som behandlar olika historiska teman och olika delar av världen. Läs mer om historiska kurser på HSU.

Det finns även ett avtal till och med läsåret 2023/24 med Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederländerna. De ger ett internationellt kandidatprogram i historia, vilket betyder att det finns ett brett utbud av historiekurser på engelska. Vid universitetet finns ett centrum för historiekultur-studier och universitetsbiblioteket har en stor samling historiedidaktisk litteratur. Läs mer om Erasmusuniversitetets kurser för utbytesstudenter.

Ansökan om att åka som Erasmusstudent till Sheffield Hallam University och Erasmus Universiteit Rotterdam ställs till Linköpings universitet, som varje år har en central utlysning av platser inom Erasmus. Akademisk kontaktperson för ämnet Historia för studentutbyte är biträdande professor David Ludvigsson.


Kurser inom huvudområdet historia

Historia 1, grundkurs, 30 hp

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Grundkursen i historia syftar till att ge en bred allmänkunskap om historien och behandlar därför svensk och internationell histo...

Historia 2, fortsättningskurs, 30 hp

Historia 2, fortsättningskurs innehåller fördjupade studier i specifika historiska teman. Här ingår delkursen ”Globalisering ur ett historiskt perspektiv” där den moderna globaliseringsprocessen historiseras och problematiseras. Studenten läser oc...

Historia 3, fördjupningskurs, 30 hp

Historia 3, fördjupningskurs syftar till att ge studenten fördjupade historiska kunskaper, med särskilt fokus på kulturhistoria, samt fördjupade insikter i historievetenskapen. Vetenskapliga metoder och för ämnet relevanta teorier används i genomf...

Historia 4, avancerad kurs, 30 hp

Påbyggnadskursen syftar till fördjupade insikter i vetenskapligmetodik samt vidgad förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur. Den omfattar tre delkurser: teori och metod, vetenskapligt arbete samt...

Historia årskurs 4-6, 7.5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs 4-6.Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Samhällsorienterade ämnen mot åk 4-6 (SO) 30 hp. Kurserna Religion åk 4-6 7.5 hp och Historia åk 4-6 7.5 h...

Film och historia, 7.5 hp

Filmer som utspelas i det förflutna (”historiska filmer”) är några av vår tids mest intressanta och inflytelserika historiska skildringar. Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för hur det förflutna konstrueras på film. Kursen fokuserar...

Pest eller kolera? Pandemier genom historien, 7.5 hp

Pandemier är inget nytt i människans historia. Hundra år innan Coronapandemin drabbades världen av den influensa som kallas spanska sjukan, som avslutade miljontals människors liv.  Andra vitt spridda infektionssjukdomar har varit pest och kolera....

Kursbild: Att arbeta med historiska arkiv

Att arbeta med historiska arkiv, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om hur man söker i historiska arkiv. Kursen ger grundläggande kunskaper om det offentliga arkivväsendets framväxt och organisation samt det juridiska ramverk detta regleras av.

Läs mer om ämnet historia

Behöver du vägledning? Fråga en studievägledare.

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i historia? Kontakta studievägledaren för ämnet.

Se hela kursutbudet vid LiU