Flerspråkig utveckling och andraspråksinlärning, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

I denna delkurs studeras centrala teorier om andraspråkutveckling hos barn och vuxna som relateras till undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling samt mellan barns och vuxnas språkutveckling behandlas liksom påverkan av individuella faktorer. Lärares didaktiska överväganden samt modersmålets roll för andraspråkutvecklingen diskuteras.

En unik examen