Slöjd för lärare i åk 7–9, 45 högskolepoäng (1–45). Ingår i Lärarlyftet., 45 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Slöjd för lärare i åk 7–9, 45 högskolepoäng (1–45). Ingår i Lärarlyftet., 45 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Denna utbildning riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som har en tidigare lärarexamen. Kursen är på 45hp och läses på halvfart under tre terminer. Utbildningen genomförs huvudsakligen i distansform men med tre Campusförlagda träffar i Linköping per termin. Kursen motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i Ämneslärarprogrammet åk 7-9 och ger ämnesbehörighet för slöjd i hela grundskolan.  

I ämnesstudierna bearbetas centrala begrepp för material, redskap och tekniker inom slöjd och slöjdundervisning. Kursen innehåller många moment av praktiskt arbete med skissmetoder, idéutveckling och hantverkstekniker i slöjdens material vilket syftar till att utveckla de egna färdigheterna. Under kursarbetet diskuteras kontinuerligt några övergripande teman som exempelvis estetiska och kulturella uttryck samt hållbar utveckling.

I kursen studeras också aktuell slöjdpedagogisk forskning, nationella utvärderingar samt styrdokument för grundskolan. Studenten arbetar integrerat med ämnesdidaktiska frågor och reflekterar över villkor och förutsättningar för att organisera och leda undervisning i slöjd. Dokumentation, analys och värdering i alla delar av slöjdens arbetsprocesser och resultat utgör underlag för att studera bedömning och betygssättning inom slöjdämnet.

En unik examen