Kurspaketet Statsvetenskap 1 vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om den offentliga förvaltningen och politiken i Sverige och internationellt.

Statsvetenskap 1 - kurspaket, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 1 - kurspaket, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Statsvetenskap 1 - kurspaket, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Statsvetenskap 1 – kurspaket, 30 hp

Kurspaketet Statsvetenskap 1 vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om den offentliga förvaltningen och politiken i Sverige och internationellt. Under terminen läser du:

733G28 Politisk teori, 7,5 hp

Denna kurs behandlar det politiska tänkandet och idéhistoria - från förr till idag. I kursen får du möta viktiga politiska tänkare som bidragit till att forma det vi intresserar oss för i politisk teori. Här får du lära dig politikens grundläggande begrepp såsom stat, samhälle, laglydnad, dygd, demokrati, frihet och rättvisa. Du får också bekanta dig med dagsaktuell politisk-teoretisk forskning och debatt.

733G16 Det svenska politiska systemet, 7,5 hp

Vilka händelser har format det politiska klimatet i Sverige idag? I denna kurs får du lära dig mer om svensk politik och förvaltning på lokal, regional och nationell nivå. Här får du också bekanta dig med hur EU påverkar svensk politik. Särskild vikt läggs vid den politisk-historiska utvecklingen av och samspelet mellan just politik och förvaltning.

733G29 Politiska system i jämförande perspektiv, 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att fördjupa dina kunskaper om, förståelsen för och jämförandet av olika politiska system. Du kommer få en inblick i olika statsskick, politiska system och förvaltningsmodeller samt olika metoder för jämförelser av dessa. EU:s politik, struktur och förvaltning tillsammans med Mellanösterns- och Nordafrikas politiska sociologi är viktiga inslag i kursen.

733G20 Internationell politik, 7,5 hp

Vilken roll spelar FN? Hur kan vi förstå internationell politik? I denna kurs får du lära dig begrepp och teorier om internationell politik, och tillsammans simulerar vi hur ett beslutsfattande i FN går till. Du får också inblick i olika historiska och nutida fenomen inom internationell politik, till exempel FN−systemet, internationell säkerhetspolitik och olika former för internationellt samarbete.

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar och seminarier. Det är också viktigt att du studerar självständigt utöver de schemalagda momenten. Samtliga kurser i kurspaketet Statsvetenskap 1 ges på svenska. 

Vad kan jag läsa efter Statsvetenskap 1?

Statsvetenskap 1 ger behörighet att läsa vidare på fortsättningsnivå inom statsvetenskap. Till exempel finns kurspaketet Statsvetenskap 2. 

Läs kurspaketet eller enstaka kurser

En unik examen

En unik examen