Vill du få en bred fördjupning i det politiska tänkandet, politikens praktiska genomförande och politiskt samarbete på internationell nivå? Då är kurspaketet Statsvetenskap 2 någonting för dig! 

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Statsvetenskap 2 – kurspaket, 30 hp

Vill du få en bred fördjupning i det politiska tänkandet, politikens praktiska genomförande och politiskt samarbete på internationell nivå? Då är kurspaketet Statsvetenskap 2 någonting för dig! 

Vad är demokrati och varför tycks det betyda så olika saker i olika länder och i olika politiska kulturer? Är det ett problem eller en grundförutsättning för demokratin att många beslut idag fattas av specialutbildade experttjänstemän? Går det att skapa ett globalt demokratiskt system? Och vilka demokratiutmaningar står EU och den europeiska integrationen inför? Dessa är några av de frågor som söker svar under terminen.  

Undervisningen på Statsvetenskap 2 ges på plats i Linköping, även om digitala inslag kan förekomma i mindre omfattning. 

Kurspaketet består av fyra kurser. På vårterminerna är det även möjligt att välja mellan två extra kurser. 

733G36 Politisk teori 2, 7,5 hp

I denna fortsättningskurs bygger vi vidare från grundkursen i Politisk teori. Här får du lära dig mer om dagsaktuell politisk teori utifrån begrepp som feminism, klass och etnicitet, rättvisa och demokrati. Kursen erbjuder också en breddning i synen på vad politisk teori handlar om genom att inkludera perspektiv utanför västerländska politiska tanketraditioner. Vi lägger en grund för hur vi vetenskapligt tar oss an studiet av politik. Efter kursen kommer du ha fördjupad förståelse för hur politisk teori utgör grunden både för ämnet statsvetenskap och för politisk tänkande i praktiken.

733G59 Förvaltningens roll i demokratin, 7,5 hp

I den andra kursen uppmärksammas hur en rättssäker, opartisk och effektiv förvaltning av politiska beslut banar väg för en fungerande demokrati. Omvänt kan en dysfunktionell förvaltning ruinera ett demokratiskt system. Men hur den offentliga förvaltningen ska styras saknar enkla svar. För hur säkerställer förvaltningen att den offentliga politiken utgår ifrån folkviljan samtidigt som den baseras på expertkunskap, distribueras på ett effektivt och rättssäkert sätt samt värnar om medborgares individuella fri och rättigheter? Det är frågor som står i centrum på kursen.

733G53 Makt, ordning och konflikt i internationell politik, 7,5 hp

Hur och varför internationella konflikter utvecklas och löses beror på den rådande internationella ordningen. Teoretiskt kan vi tänka oss denna ordning på en skala mellan ett utpräglat anarkiskt system och ett utvecklat internationellt samhälle. Denna kurs syftar till att skapa en fördjupad förståelse av denna samverkan mellan makt, ordning och konflikt i internationell politik. Kursen berör centrala begrepp och teorier med avstamp i aktuella internationella konflikter.

Observera att denna kurs samläses med internationella studenter och att föreläsningar därför ges på engelska. Examinationer, skriftliga och muntliga, kan göras på svenska. 

733G51 Den europeiska integrationens utmaningar, 7,5 hp

Kursen fokuserar på hur Europeiska unionen fungerar som ett politiskt system och fördjupar förståelsen kring dess aktörer, institutioner, idéer och processer. Medlemsländernas roll och EU:s inverkan på medlemsländerna diskuteras, liksom betydelsen av motsättningar mellan politiska partier och hela politikområden. Utifrån olika teoretiska perspektiv analyseras de förhandlingar som sker inom EU och vad de betyder för demokrati och integration i Europa. Kursen förser dig med verktyg för att utvärdera hur väl EU fungerar som demokratiskt politiskt system. 

Observera att denna kurs samläses med internationella studenter och att föreläsningar därför ges på engelska. Examinationer, skriftliga och muntliga, kan göras på svenska. 

 

Valbara kurser vårtermin

Under vårterminerna kan du välja att läsa följande två kurser, istället för 733G59 Förvaltningens roll i demokratin eller 733G53 Makt, ordning och konflikt i internationell politik: 

733G57 Statsbildning och demokratisering i Afrika och Mellanöstern, 7,5 hp

Hur kan vi förstå den moderna statens uppkomst i Mellanöstern och Afrika? Vilka implikationer har samtida ideologier som nationalism och islamism för denna typ av stat? På vilket sätt påverkas staten av den inhemska sociokulturella verkligheten som kan uppstå som en produkt av klaners och etniska gemenskapers strävan efter den politiska makten? På vilket sätt utmanas den moderna staten i Mellanöstern och Afrika av demokratiska rörelser och folkliga krav på politisk förändring? För att begripa den samtida statens raison d’être i dessa geopolitiska områden och regioner erbjuder den här kursen ett antal specifika teoretiska verktyg och perspektiv. 

Observera att denna kurs samläses med internationella studenter och att föreläsningar därför ges på engelska. Examinationer, skriftliga och muntliga, kan göras på svenska. 

733G50 Väljare, partier och valsystem, 7,5 hp

Hur definieras folkviljan i ett demokratiskt politiskt system? Hur kommer medborgarnas åsikter och preferenser in i de representativa demokratiska politiska beslutsprocesserna? Valsystemets utformning påverkar till exempel hur ett representativt demokratiskt system fungerar. Medborgarnas deltagande samt partiernas roll politiska processer likaså och innefattar ofta olika former av demokratiska målkonflikter. De politiska kampanjer som föregår samt de koalitionsbildningsprocesser som följer efter ett val har även de en stor påverkan på hur det representativa demokratiska systemet fungerar och bidrar till folkviljans förverkligande.

Vad kan jag läsa efter Statsvetenskap 2?

Statsvetenskap 2 ger behörighet att läsa vidare på fördjupad nivå inom statsvetenskap. Till exempel kan du läsa kurspaketet Statsvetenskap 3. När du plockat ut en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap kan du läsa vidare på något av våra mastersprogram i statsvetenskap. 

Statsvetenskap hjälper oss att förstå världen

Läs kurspaketet eller enstaka kurser

Examen i statsvetenskap

Läs vidare fördjupningskurser eller bli doktorand 

En unik examen