Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Statsvetenskap 2 – kurspaket, 30 hp

Vill du få en bred fördjupning i det politiska tänkandet, politikens praktiska genomförande och politiskt samarbete på internationell nivå? Då är kurspaketet Statsvetenskap 2 någonting för dig! 

Vad är demokrati och varför tycks det betyda så olika saker i olika länder och i olika politiska kulturer? Är det ett problem eller en grundförutsättning för demokratin att många beslut idag fattas av specialutbildade experttjänstemän? Går det att skapa ett globalt demokratiskt system? Och vilka demokratiutmaningar står EU och den europeiska integrationen inför? Dessa är några av de frågor som söker svar under terminen.  
Undervisningen på Statsvetenskap 2 ges på plats i Linköping, även om digitala inslag kan förekomma i mindre omfattning. Kurspaketet består av fyra delkurser som läses i följande ordning. 
 

733G36 Politisk teori 2, 7,5hp

I denna fortsättningskurs bygger vi vidare från grundkursen i Politisk teori. Här får du lära dig mer om dagsaktuell politisk teori utifrån begrepp som feminism, klass och etnicitet, rättvisa och demokrati. Kursen erbjuder också en breddning i synen på politisk teori handlar om genom att inkludera perspektiv utanför västerländska politiska tanketraditioner. lägger en grund för hur vi vetenskapligt tar oss an studiet av politik. Efter kursen kommer du ha fördjupad förståelse för hur politisk teori utgör grunden både för ämnet statsvetenskap och för politisk tänkande i praktiken.

733G59 Förvaltningens roll i demokratin, 7,5 hp

I den andra delkursen uppmärksammas hur en rättssäker, opartisk och effektiv förvaltning av politiska beslut banar väg för en fungerande demokrati. Omvänt kan en dysfunktionell förvaltning ruinera ett demokratiskt system. Men hur den offentliga förvaltningen ska styras saknar enkla svar. För hur säkerställer förvaltningen att den offentliga politiken utgår ifrån folkviljan samtidigt som den baseras på expertkunskap, distribueras på ett effektivt och rättssäkert sätt samt värnar om medborgares individuella fri och rättigheter? Det är frågor som står i centrum på kursen.

733G53 Makt, ordning och konflikt i internationell politik, 7,5 hp

Hur och varför internationella konflikter utvecklas och löses beror på den rådande internationella ordningen. Teoretiskt kan vi tänka oss denna ordning på en skala mellan ett utpräglat anarkiskt system och ett utvecklat internationellt samhälle. Denna kurs syftar till att skapa en fördjupad förståelse av denna samverkan mellan makt, ordning och konflikt i internationell politik. Kursen berör centrala begrepp och teorier med avstamp i aktuella internationella konflikter.

Observera att denna kurs samläses med internationella studenter och att föreläsningar därför ges på engelska. Examinationer, skriftliga och muntliga, erbjuds att göras på svenska. 

733G51 Den europeiska integrationens utmaningar, 7,5 hp

Kursen fokuserar på hur Europeiska unionen fungerar som ett politiskt system och fördjupar förståelsen kring dess aktörer, institutioner, idéer och processer. Medlemsländernas roll och EU:s inverkan på medlemsländerna diskuteras, liksom betydelsen av motsättningar mellan politiska partier och hela politikområden. Utifrån olika teoretiska perspektiv analyseras de förhandlingar som sker inom EU och vad de betyder för demokrati och integration i Europa. Kursen förser dig med verktyg för att utvärdera hur väl EU fungerar som demokratiskt politiskt system. 

Observera att denna kurs samläses med internationella studenter och att föreläsningar därför ges på engelska. Examinationer, skriftliga och muntliga, erbjuds att göras på svenska. 

Vad kan jag läsa efter Statsvetenskap 2?

Statsvetenskap 2 ger behörighet att läsa vidare på fördjupad nivå inom statsvetenskap. Till exempel kan du läsa Statsvetenskap 3. När du plockat ut en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap kan du läsa vidare på något av våra mastersprogram i statsvetenskap. 

En unik examen