Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare årskurs 7-9

60 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har en generell examen eller yrkesexamen inom ämnena teknik, matematik, fysik, kemi eller biologi.

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare årskurs 7-9, 60 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Utbildningen är på 60 hp, leder till ämneslärarexamen och bygger på tidigare universitetsexamen. Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna 20 hp och verksamhetsförlagd utbildning 20 hp och ämnesdidaktiska studier 20 hp. Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

Utbildningen startar på höstterminen där du studerar på heltid under två terminer med ca en campusförlagd träff i månaden (en till två dagar) i Linköping. Övriga studier sker på distans med schemalagd undervisning via lärplattformen Lisam samt självstudier. 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar bland annat skolans värdegrund, elevers utveckling och lärande samt sociala relationer. Specialpedagogik och bedömning är andra viktiga områden som studeras.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär sammanlagt 13 veckors praktik där du har möjlighet att utveckla ditt lärarkunnande på en skola tillsammans med en handledare. VFU-kurserna fördelas över studietiden och knyter an till innehållet i övriga kurser. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs i möjligaste mån till hemkommunen eller i närheten.

Ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna ger de kunskaper som krävs för undervisning i årskurs 7-9 i det eller de ämnen som du är antagen i.

Med en ämneslärarexamen för årskurs 7-9 blir du behörig att undervisa i årskurs 4-9. Om du har 90 hp i ett ämne kan du också få extra behörighet i gymnasieskolan (i svenska, samhällskunskap och musik krävs dock 120 hp för behörighet i gymnasieskolan). Det går att bygga ut sin behörighet efter examen genom att studera relevanta ämnen. De är Skolverket som utfärdar lärarlegitimation och som utfärdar extra behörighet.

Aktuella ämnen för antagning

Antagning sker i följande ämnen: biologi, fysik, kemi, matematik, teknik.

Det här läser du

Behörighetskrav och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt

  • Generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336, eller
  • Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336, eller
  • Äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt 2021:1336, eller
  • Äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Behörighetsgivande examen ska vara från land som omfattas av Lissabonkonventionen. 
Länder som omfattas enligt Lissabonkonventionen.

Om urval blir aktuellt sker rangordning efter tidigare akademiska meriter upp till 300 hp.

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet gör det möjligt för dig att satsa drömmen du kanske alltid haft eller nyligen upptäckt.

Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till ett helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid. Stödet innebär att de allra flesta kan studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år.

Läs mer om omställningsstudiestödet och ansök hos CSN

Andra KPU-utbildningar

Att läsa på distans