Kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare F-3

75 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har en generell examen eller yrkesexamen med inriktning mot svenska, engelska eller samhällsorienterande ämnen.

Kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare F-3, 75 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Regeringen har gett Linköpings universitet i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen. Försöksverksamheten startade 2022 och pågår till och med 31 januari 2028.

Utbildningen är på 75 hp, leder till grundlärarexamen och bygger på tidigare universitetsexamen. Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna 20 hp och verksamhetsförlagd utbildning 20 hp och ämnesdidaktiska studier 35 hp. Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

Utbildningen startar på höstterminen och pågår under två terminer. Du studerar med utökad studietakt (125%) med ca 1 campusförlagd träff i månaden (en till tre dagar) i Linköping. Övriga studier sker på distans med schemalagd undervisning via lärplattformen Lisam samt självstudier.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar bland annat skolans värdegrund, barn och elevers utveckling och lärande samt sociala relationer. Specialpedagogik och bedömning är andra viktiga områden som studeras.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär sammanlagt 13 veckors praktik där du har möjlighet att utveckla ditt lärarkunnande på en skola tillsammans med en handledare. VFU-kurserna fördelas över studietiden och knyter an till innehållet i övriga kurser. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs den i möjligaste mån till hemkommunen eller i närheten.

Ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna ska ge de kunskaper som krävs för undervisning i årskurs F-3 i ämnena svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen. Studierna ger särskilt kunskaper om grundläggande läs-och skrivinlärning samt om barns kommunikation och språkutveckling.

Med en grundlärarexamen för årskurs F-3 blir du behörig att undervisa i förskoleklass och i årskurs 1-3 i svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen. Det går att bygga ut sin behörighet efter examen genom att studera relevanta ämnen. Det är Skolverket som utfärdar lärarlegitimation och som utfärdar extra behörighet.

Aktuella ämnen för antagning

Antagning sker i följande ämneskombination: svenska, engelska och samhällsorienterade ämnen.

Det här läser du

Andra KPU-utbildningar

Att läsa på distans