Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare gymnasiet

60 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har en generell examen eller yrkesexamen inom ämnena teknik, matematik, fysik, kemi, biologi eller naturkunskap.

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare gymnasiet, 60 hp

HT 2022 / Helfart / Linköping

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare gymnasiet, 60 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Regeringen har gett Linköpings universitet i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen. Försöksverksamheten startade 2022 och pågår till och med 31 januari 2028.

Utbildningen är på 60 hp, leder till ämneslärarexamen och bygger på tidigare universitetsexamen. Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna 20 hp och verksamhetsförlagd utbildning 20 hp och ämnesdidaktiska studier 20 hp. Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

Utbildningen startar på höstterminen där du studerar på heltid under två terminer med ca en campusförlagd träff i månaden (en till två dagar) i Linköping. Övriga studier sker på distans med schemalagd undervisning via lärplattformen Lisam samt självstudier. 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar bland annat skolans värdegrund, elevers utveckling och lärande samt sociala relationer. Specialpedagogik och bedömning är andra viktiga områden som studeras.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär sammanlagt 13 veckors praktik där du har möjlighet att utveckla ditt lärarkunnande på en skola tillsammans med en handledare. VFU-kurserna fördelas över studietiden och knyter an till innehållet i övriga kurser. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs i möjligaste mån till hemkommunen eller i närheten.

Ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna ger de kunskaper som krävs för undervisning på gymnasiet i det eller de ämnen som du är antagen i.

Med en ämneslärarexamen för gymnasieskolan blir du behörig att undervisa i gymnasiet, gymnasial vuxenutbildning och i årskurs 7-9. Om du har 90 hp i ytterligare ett ämne kan du ansöka om att få extra behörighet (i svenska, samhällskunskap och musik krävs dock 120 hp för behörighet i gymnasieskolan). Det är Skolverket som utfärdar lärarlegitimation och som utfärdar extra behörighet.

Aktuella ämnen för antagning

Antagning sker i följande ämnen: biologi, fysik, kemi, matematik, naturvetenskap, teknik.  

Behörighet och urval 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt

  • Generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 och en generell examen om lägst 60 hp på avancerad nivå inom samma huvudområdesgrupp, eller
  • Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336, eller
  • Äldre generell examen om lägst motsvarande 240 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt 2021:1336, eller
  • Äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Behörighetsgivande examen ska vara från land som omfattas av Lissabonkonventionen. Länder som omfattas enligt Lissabonkonventionen.

Om urval blir aktuellt sker rangordning efter tidigare akademiska meriter upp till 300 hp.

Det här läser du

Andra KPU-utbildningar

Läsa på distans