För att kunna bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet innebär att den sökande har en högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet. Undantag från kravet på grundläggande behörighet kan göras om det finns särskilda skäl. (Den som före den 1 juli 2007 uppfyllde de då gällande kraven på grundläggande behörighet, dvs högskoleutbildning om minst 120 poäng, anses under en övergångsperiod, längst till utgången av juni 2015, också uppfylla denna behörighet.)

Den särskilda behörigheten specificeras i studieplanen för respektive forskarutbildning.

Den sökandes förmåga att klara utbildningen bedöms av lärare och examinatorer i forskarutbildningen.

Forskarutbildningarna rekryterar forskarstuderande utifrån de forskningsfrågor och de forskningskompetenser som är aktuella. Det kan även vara av intresse att gruppen nyantagna doktorander är sammansatt på ett tvär- eller mångvetenskapligt sätt. Varje forskningsmiljö kan således rekrytera forskarstuderande med olika disciplinär bakgrund.

Antagningsbegränsning

Till forskarutbildning får endast antas det antal doktorander som kan erbjudas godtagbara villkor i fråga om handledning och studievillkor i övrigt. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap beslutar om begränsning av det antal doktorander som samtidigt får finnas antagna till forskarutbildning. Forskarutbildningen ska även ha de finansiella förutsättningarna att anta en doktorand då denne ska vara fullfinansierad under studietiden.

Urval bland behöriga sökande

Lärarkollegiet går igenom alla handlingar, värderar insända arbetsprover och viktar meriter utifrån de allmänna principer som finns formulerade i högskoleförordningen samt preciseringar i aktuella studieplaner. Efter hand identifierar lärarkollegiet en toppgrupp av sökanden som kallas till intervju. Inte sällan kallas fyra eller fler sökanden per doktorandutrymme till intervju. Den slutliga sammanvägningen, vilket också kan inkludera referenstagning och annat, pekar så ut någon eller några sökanden som erbjuds antagning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen?

Forskarutbildning för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och för doktorsexamen 240 högskolepoäng. I utbildning till doktorsexamen kan man efter halva utbildningstiden, 120 högskolepoäng, välja att avlägga licentiatexamen. Efter avlagd licentiatexamen kan man då antingen avsluta forskarutbildningen eller att fortsätta till doktorsexamen.

Ansökan till forskarutbildning

Ansökan om att bli antagen till forskarutbildning ställs till den adress som framgår i samband med annonsering av doktorandanställningar. Doktorandanställningar annonseras också på universitets hemsida under lediga jobb/forskarstuderande. För närmare information - kontakta respektive utbildning.

Kontakt

Relaterat innehåll