Forskarutbildning vid Utbildningsvetenskap

Inom verksamhetsområdet Utbildningsvetenskap är ett åttiotal forskare och forskarstuderande verksamma. Under de senaste åren har stort arbete lagts ned på att stärka forskningen inom området. Utbildningsvetenskaplig forskning bedrivs även på andra fakulteter.

Det övergripande ansvaret för forskarutbildningarnas genomförande och kvalitet har områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Strategiska överväganden kring forskarutbildning, men även forskning och grundutbildning, finns formulerade i områdets strategiska handlingsplan.

För att säkerställa att forskarutbildningarna håller hög kvalitet har styrelsen inrättat en forsknings- och forskarutbildningsnämnd. Det vardagliga arbetet för respektive forskarutbildning har områdesstyrelsen delegerat till den institution där forskarutbildningen är placerad.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden följer fortlöpande upp områdets forskarutbildning, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom fakultetskansli.

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

Forskarutbildningar och forskarskolor

Forskar- och doktorandporträtt

Antagning

Disputationer och lediga jobb

Kontakt

Forskarutbildning vid Linköpings universitet