Utvärdering av civil insatsperson, CIP

Det övergripande syftet ned studien är att utvärdera två olika initiativ där man använder civila insatspersoner (CIP) i landsbygd och i storstad/förort. 

Specifika delsyften innefattar:

• Att ta fram basala men flexibla rekommendationer och/eller styrmodeller för hur få initiativ att utvecklas och överleva över tid
• Utvärdering av kopplade ICT stöd (med få jämfört med fler funktioner) och betydelsen av stödets utformning för långsiktighet och engagemang i CIP-initiativ
• Test av ytterligare funktionalitet för dynamisk resursallokering (inom ramen för projketet EMOVE)

Studien utförs som en baslinjestudie med två kopplade fallstudier som kan slås samman till en jämförande studie.


ProjektledareVisa/dölj innehåll