Utvärdering av civil insatsperson, CIP

Det övergripande syftet ned studien är att utvärdera två olika initiativ där man använder civila insatspersoner (CIP) i landsbygd och i storstad/förort. 

Specifika delsyften innefattar:

• Att ta fram basala men flexibla rekommendationer och/eller styrmodeller för hur få initiativ att utvecklas och överleva över tid
• Utvärdering av kopplade ICT stöd (med få jämfört med fler funktioner) och betydelsen av stödets utformning för långsiktighet och engagemang i CIP-initiativ
• Test av ytterligare funktionalitet för dynamisk resursallokering (inom ramen för projketet EMOVE)

Studien utförs som en baslinjestudie med två kopplade fallstudier som kan slås samman till en jämförande studie.


Projektledare Visa/dölj innehåll