CARER rapport nr 25 handlar om relationen mellan tekniska och sociala aspekter av en viss verksamhet, i det här fallet analys och utveckling av informationssystem.

Vetenskaplig rapportCARER rapport 25Det empiriska material som ligger till grund för studien är en rapport som fokuserar på verksamhetsanalys av polisorganisationen, och framförallt de delar av rapporten som beskriver verksamhetens nuvarande förmågor och behov relaterat till ett nytt ledningsstödsystem.

Rapporten analyserades med hjälp av analytiska begrepp såsom socioteknisk teori, deltagande design och sociomateriell teori. Analysen visar att det i beskrivningarna av verksamhetens förmågor finns en viss övervikt av tekniska formuleringar, något som kan förstås på flera olika sätt.

Dels kan det förstås som att det tekniska och det sociala hänger så intimt samman i moderna organisationer att tidigare gränsdragningar mellan dessa har spelat ut sin roll. Det kan också förstås som en otydlighet som går bra att bibehålla i en förstudie och utifrån ett verksamhetsperspektiv, men kan komma att behöva tydliggöras ifall det kommer till konkret utveckling av ett ledningsstödsystem. Övervikten av tekniska formuleringar ger också intryck av en viss teknikoptimism.

Slutsatsen är att gränsdragningar mellan tekniska och sociala aspekter av en verksamhet blir betydelsefulla på olika sätt i olika faser av design av informationssystem, något som man behöver ta hänsyn till vid utvecklingen av informationssystem mer generellt.


Läs hela rapporten

Kontakt