CKS-seminarierna hösten 2017 handlade om att styra och navigera i politiskt styrda organisationer.

Skyltar med orden kommunala bolag, privata utförare, styrning och tjänstemän.Kommunerna hanterar allt från vägnät, bostäder, vattenförsörjning och elproduktion till välfärdsadministration i form av skola, äldrevård och socialtjänst. Organisationerna styrs genom politiska beslut, men det kan vara såväl offentliga förvaltningar som kommunala bolag och privata aktörer som hanterar alla de uppgifter som åligger kommunerna att utföra å medborgarnas vägnar. Hur ser förutsättningarna ut för att styra och leda dessa komplexa organisationer? 

Funktionell styrning av privata utförare

Den upphandlade verksamheten ökar i kommuner, landsting och regioner och omsätter stora belopp. Därför är det viktigt att det offentliga får den verksamhet som är överenskommen och att utlovat resultat uppnås av de privata utförarna. Utformningen av styrsystemen är avgörande för att få verksamhet på entreprenad att fungera.  Vad finns att lära av styrsystemen? Och är det ibland omöjligt att styra på ett effektivt sätt?

Föreläsare: Tobias Johansson, professor i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Tobias Johansson har forskat om konkurrensutsättning och styrning av underleverantörer i offentlig sektor sedan tidigt 2000-tal.  

Tid: Torsdag den 7 september 2017, klockan 13.30 – senast 16.00 inkl kaffe. Kommunchef Peter Ingesson hälsar välkommen.

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum,  Motala kommunhus, Drottninggatan 2 i Motala.

Kommunala bolag kräver insyn och transparens

De kommunala bolagen i Sverige har blivit allt fler och de omsätter enorma pengasummor. Kommunala bolag befinner sig i skärningspunkten mellan privat och offentlig rätt, vilket ställer särskilda krav, inte minst vad gäller insyn, ansvarsutkrävande och transparens. Vid det här seminariet kommer vi att diskutera utmaningarna med offentligt ägda bolag i allmänhet och kommunal ägarstyrning i synnerhet. Hur kan bolagen och dess verksamhet göras mer synliga för såväl folkvalda som medborgare?

Föreläsare: Anna Thomasson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. Anna Thomasson forskar om styrning och ansvarsutkrävande inom offentlig sektor med fokus på kommunala bolag och olika former av samverkan. 

Tid: Torsdag 12 oktober 2017, klockan 13.30 – senast 16.00 inkl kaffe. Kommunchef Göran Lundström hälsar välkommen.

Plats: Folkets hus, Storgatan 31 i Boxholm. 

Tjänstemän med makt att påverka

Tjänstemän är inte bara utförare i den politiska organisationen, utan de kan även påverka och utöva inflytande över vilka beslut som fattas och hur dessa beslut omsätts i praktiken. Det krockar kanske med bilden av ledarskap och styrning inom offentliga organisationer om att beslut fattas på politisk nivå och sedan implementeras av tjänstemän inom myndighetsväsendet. Men verkligheten är mer komplex än så. Och styrningen av offentliga verksamheter är långt ifrån linjär. Är det rent av nödvändigt med tjänstemannainflytande i den politiskt styrda organisationen? Och i sådant fall: i vilken grad och på vilket sätt?

Föreläsare: Jan Olsson, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet. Jan Olsson utkom förra året med en bok om subversiva handlingar: om hur tjänstemän som ska vara neutrala men i hemlighet låter egna värderingar påverka sina organisationer.

Tid: Torsdag 23 november 2017, klockan 9.30 – senast 12.00 inkl kaffe. OBSERVERA TIDEN! Kommundirektör Paul Håkansson hälsar välkommen.

Plats: Konferensrummet Domaren, Utbildningsförvaltningen, Apotekaregatan 13C i Linköping.

Kontakt

Tidigare seminarieserier