Här hittar du information om disputation, licentiatseminarium och avhandlingar vid forskarutbildning vid Tekniska fakulteten.

Doktorsexamen

Utbildningen omfattar minst 240 högskolepoängs studier på forskarnivå. I utbildningen ska en doktorsavhandling om minst 120 högskolepoäng ingå. Doktorsavhandlingen försvaras vid en offentlig disputation.

Licentiatexamen

Som en etapp i forskarutbildningen kan en licentiatexamen utfärdas. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoängs studier på forskarnivå. I utbildningen ska en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng ingå. Licentiatavhandlingen försvaras vid ett offentligt seminarium.

Läsår för forskarutbildning vid Tekniska fakulteten

Läsår 2023/2024: 16 augusti 2023-14 juni 2024
Läsår 2024/2025: 16 augusti 2024-13 juni 2025

Disputation och licentiatseminarium

Anmälan om disputation

Skicka anmälan till Forskarutbildningsnämnden senast tre månader före disputation och under terminstid. Anmälan som inkommit för sent behandlas inte och handledaren ombeds inkomma med en ny anmälan i enlighet med fakultetens fastställda tidsramar.

Anmälan ska innehålla

 • Ifylld blankett "Anmälan om disputation" med förslag om opponent och betygsnämnd och kort presentation av fakultetsopponent, ledamöterna i betygsnämnd bifogas (cirka 5-10 meningar för varje person). Samtliga ska ha accepterat att åta sig uppdraget. Se FUN:s riktlinjer angående betygsnämnd. Jäv får inte föreligga (mellan någon av handledarna/respondent och ledamöter/opponent). Tänk särskilt på att handledare (huvudhandledare eller biträdande) inte bör ha gemensamma publikationer (samarbete) med föreslagna ledamöter i betygsnämnden eller föreslagen opponent under de senaste 5-6 åren. Om detta trots allt är fallet, ska detta ges en förklaring i en bilaga till anmälan.
 • Abstrakt
 • Svensk populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen
 • Lista på ingående artiklar. Doktorandens bidrag i artiklarna anges kortfattat.
 • Kopia på den senaste ISP med bilaga med examensmålen
 • Ladok - registreringsintyg på svenska för perioden då doktoranden är antagen till forskarstudier vid LiU

Alla handlingar sänds som e-postbilaga till fun.lith@liu.se.

Sista dag för att lämna in anmälan till disputation under höstterminens första tre veckor är 1 april.
Sista dag för att lämna in anmälan till disputation för doktorander som genomför spikning under höstterminens första tre veckor är 1 maj.

Enligt Studiehandboken kap 6.3 §21 "Huvudhandledaren kallas till forskarutbildningsnämndens sammanträde (eller till delegationsmöte med nämndens ordförande) för behandling av ärendet och har därvid att kortfattat redogöra för innehållet i avhandlingen och de övriga fakta som kan vara av intresse för nämnden. Valet av fakultetsopponent och betygsnämnd ska motiveras och forskarutbildningsnämnden (eller ordföranden) fattar därefter beslut om detta. Forskarutbildningsnämnden skickar protokollsutdrag till samtliga berörda."

För dig som är medarbetare på LiU finns institutionsspecifik information här (Liunet - inloggning krävs).

Länkar till mer information

Anmälan om licentiatseminarium

Vid ett licentiatseminarium ska en examinator och opponent medverka. Den som varit handledare för respondenten, eller som står i annat jävsförhållande (gentemot respondent och handledare), får inte vara examinator eller opponent. Opponenten måste komma från annat lärosäte. Examinator och opponent ska vara disputerade. Licentiatframläggningen ska ledas av examinatorn. Betyg på licentiatavhandlingen inklusive försvaret av denna sätts av examinator, efter överläggningar med opponenten och handledaren. Detta obligatoriska seminarium hålls under terminstid och ska annonseras senast tre veckor i förväg. Annonsering sker under terminstid. 

Anmälan skickas till Forskarutbildningsnämnden senast tre månader före licentiatseminariet och under terminstid. Anmälan som inkommit för sent behandlas inte och handledaren ombetts inkomma med en ny anmälan i enlighet med fakultetens fastställda tidsramar.

Anmälan ska innehålla:

 • Ifylld blankett "Anmälan om licentiatseminarium" med förslag om opponent och examinator och en kort presentation av dessa bifogas (cirka 5-10 meningar för varje person). Samtliga ska ha accepterat att åta sig uppdraget. Jäv får inte föreligga (mellan någon av handledarna/respondent och examinator/opponent). Tänk särskilt på att handledare (huvudhandledare eller biträdande) inte bör ha gemensamma publikationer (samarbete) med föreslagna examinator/opponent under de senaste 5-6 åren. Om detta trots allt är fallet, ska detta ges en förklaring i en bilaga till anmälan. Läs vidare om jäv nedan.
 • Abstrakt
 • Svensk populärvetenskaplig sammanfattning av licentiatavhandlingen
 • Lista på ingående artiklar. Doktorandens bidrag i artiklarna anges kortfattat
 • Kopia på den senaste ISP med bilaga med examensmålen
 • Ladok - registreringsintyg på svenska för perioden då doktoranden är antagen till forskarstudier vid LiU

Alla handlingar sänds som e-postbilaga till fun.lith@liu.se.

Sista dag för att lämna in anmälan om licentiatseminarium som äger rum under höstterminens första tre veckor är 1 april. Sista dag för att lämna in anmälan om licentiatseminarium som äger rum vecka 36-38 är 1 maj.

För dig som är medarbetare på LiU finns institutionsspecifik information här (Liunet - inloggning krävs).

Mer information

Förhandsgranskning av doktorsavhandlingar

Förhandsgranskning av doktorsavhandlingar är obligatorisk vid Tekniska fakulteten från och med den 1 juli 2017. Granskningen utförs av ordinarie betygsnämndsledamöter på uppdrag av forskarutbildningsnämnden. Utlåtandena kommer bara gälla huruvida granskarna anser att avhandlingen håller sådan kvalitet att den kan läggas fram och försvaras vid en offentlig disputation, och är alltså ingen garanti för att avhandlingen och försvaret av denna kommer att godkännas.

Doktoranden förser samtliga ordinarie betygsnämndsledamöter med en elektronisk kopia av avhandlingen. Materialet skickas även till FUN (fun.lith@liu.se). Tänk på att opponenten också behöver avhandlingsmanuskriptet i god tid.

För mer information se Studiehandboken Kapitel 6.3 Doktorsexamen §14 Förhandsgranskning.

För dig som är medarbetare på LiU finns institutionsspecifik information här (Liunet - inloggning krävs).

Förhandsgranskning av licentiatavhandlingar

Förhandsgranskning av licentiatavhandlingar är obligatorisk vid Tekniska fakulteten från och med den 1 juli 2021. Granskningen utförs av examinator och opponent på uppdrag av Forskarutbildningsnämnden. Examinator och opponent kommer att, i samband med att de utses, få information från institutionen om förhandsgranskningen och vad de förväntas göra i samband med denna. Utlåtandena kommer bara gälla huruvida granskarna anser att avhandlingen håller sådan kvalitet att den kan läggas fram och försvaras vid en offentlig licentiat seminarium, och är alltså ingen garanti för att licentiatavhandlingen och försvaret av denna kommer att godkännas. Utlåtandet kommer inte att motiveras, såvida det inte är negativt då en kort motivering avkrävs.

För dig som är medarbetare på LiU finns institutionsspecifik information här (Liunet - inloggning krävs).

Jäv - vad bör man tänka på

Betygsnämndens beslut är att jämställa med myndighetsutövning vilket formellt innebär att betygsnämnden är underställd samma regelverk som till exempel examinator. Det innebär bland annat att ledamot i betygsnämnd kan ställas till ansvar om man ”uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften”. Ledamot omfattas också av Förvaltningslagens regler om jäv. Av de fem jävssituationer som anges är det i första hand följande två som är relevanta för betygsnämndsledamot:

Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv

Uppstår om beslutet angår personen själv, dennes make, förälder, barn, syskon eller någon annan närstående; samt om ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv eller någon närstående till denne.

Grannlagenhets- eller delikatessjäv

Uppstår om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till ledamots opartiskhet i ärendet.

Att exakt definiera när delikatessjäv föreligger är nästan omöjligt; det svenska forskarsamhället är relativt begränsat och drar man jävsproblematiken till sin spets blir det nästan omöjligt att sätta samman en helt opartisk betygsnämnd. Fall då jäv får anses föreligga är till exempel:

 • Då ledamot samförfattat artikel med den forskarstuderande (även om artikeln inte ingår i avhandlingen).
 • Då ledamot någon gång aktivt deltagit i handledningen av den forskarstuderande.
 • Då ledamoten står i beroendeställning eller tacksamhetsskuld till handledaren eller den forskarstuderande, t.ex. finansieras till del av handledaren eller har ett nära samarbete med handledaren. Det kan t.ex. diskuteras om det är lämpligt att en ledamot samförfattat artiklar med handledaren under senare år.
 • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.

Ytterst handlar ovanstående om lärosätets, handledarens, betygsnämndsledamotens och den forskarstuderandes trovärdighet och legitimitet. Även om jäv kanske inte föreligger i Förvaltningslagens mening, är det olyckligt – inte minst för respondenten – om fokus hamnar på ledamöters eventuella opartiskhet istället för respondentens arbete.

Även om opponenten inte deltar i betygsnämndens beslut, så har opponentens agerande stor påverkan på betygsnämndens slutsats och ovanstående överväganden bör därför tas i beaktande även vid utseende av opponent.

Vid Tekniska fakulteten har vi som praxis att inte godkänna betygsnämndsledamöter som har publicerat med handledare under de senaste 5 åren. Undantag kan göras då det är uppenbart att sampublikation inte har inneburit ett nära samarbete, exempelvis vid stora multicenterstudier med många oberoende författare.

Avhandling och tryckning

Doktorsavhandlingar publiceras i serien "Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations." Avhandlingens nummer i serien "No XXXX" följer efter seriens namn. Forskarutbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för utformning av avhandlingen, se kapitel 6 i Studiehandbok för forskarutbildning.

Tilldelning av avhandlingsnummer och ISBN

Avhandlingar publicerade vid Linköpings universitet tilldelas ett ISBN nummer och ett nummer i den avhandlingsserie som avhandlingen ingår i. Universitetsbiblioteket tilldelar dig numret i serien samt avhandlingens ISBN-nummer.

Tryckning

Ta kontakt med LiU-Tryck så tidigt som möjligt och planera så att din avhandling kommer att vara tryckt och klar i god tid - fyra veckor innan disputationen, inte mindre.

Universitetets målsättning är att alla avhandlingar ska publiceras elektroniskt på Linköping University Electronic Press (LiU E-Press).

Pressmeddelande

Journalisterna på pressenheten på LiU ansvarar för pressmeddelanden och presskontakter. Kontakta dem via press@liu.se.

För dig som är medarbetare på LiU finns institutionsspecifik information här (Liunet - inloggning krävs).

Spikning

Spikning är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en doktorsavhandling. Tre veckor före disputationen skall avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få en chans att läsa avhandlingen i förväg och sedan kunna opponera vid disputationen. Före spikningen ska dekanus godkänna den tryckta avhandlingen för spikning. Ett av de påskrivna exemplaren spikas på ekstocken utanför sal C2 i hus C (alternativt biblioteket i Kåkenhus) senast tre veckor före disputationen och under terminstid. Avhandlingen distribueras till biblioteket och spikbladet (det lösa bladet) i avhandlingen publiceras på webben.

Må spikas!

I mycket god tid (helst minst tre veckor) före datum för spikning ska tid bokas med dekanus Johan Ölvander för påskrift av avhandlingen ("Må spikas!"). Kontakta fakultetssamordnare Margareta Johansson, telefon 013-282398 för att boka tid.

Före spikning

 • Lämnas 10 exemplar (om avhandlingen publicerats på LiU E-Press) i annat fall 40 exemplar av avhandlingen till universitetsbiblioteket (i disken vid något av våra tre universitetsbibliotek). Ett digitalt kvitto ges via e-post på leveransen.
 • Lämnas 70 exemplar till institutionen. Kvitto ges på leveransen.
 • Hammare och spik hämtas på Tekniska fakultetskansliet (TFK), hus D, bv. (alternativt prefekten på ITN).
 • Till mötet med dekanus ha samtidigt med dig tre exemplar av avhandlingen (be tryckeriet att borra hål i de två exemplar som ska användas för påskrift).

Institutionens kommunikatör ansvarar för att publicera information om disputationen i universitetets kalendarium.

För dig som är medarbetare på LiU finns institutionsspecifik information här (Liunet - inloggning krävs).

Blanketter

Till forskarutbildning