Tekniska fakulteten bedriver forskarutbildning inom en mängd teknikvetenskapliga områden, men även inom fysik, kemi, biologi och ekonomi. Totalt finns 15 huvudämnen.

Träd i grönt trä med uppspikade avhandlingar Foto Jonathan Pakvis

Forskarutbildningen vid Tekniska fakulteten syftar till att utbilda licentiater och doktorer med förmåga att självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom eller utom akademin, samt att till gagn för samhälle och näringsliv skapa och sprida teknik- och naturvetenskaplig kunskap.

Utbildningen ges inom en mängd teknikvetenskapliga områden, men även inom exempelvis fysik, kemi, biologi och ekonomi. Forskarutbildningen bedrivs vid sju av universitetets 14 institutioner och ibland även inom ramen för någon av våra forskarskolor. Totalt har vi 15 olika huvudämnen.

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen. Vid Tekniska fakulteten blir du teknologie, filosofie eller ekonomie licentiat och/eller doktor. Vilket förled som används beror på programmet, innehållet i grundutbildningen och forskarutbildningsämnet samt innehållet i avhandlingen.

Mer information

Forskarutbildningsämnen

Forskarutbildning i biologi

Utbildningen på forskarnivå i biologi syftar till att ge såväl breddad som fördjupad kunskap inom ämnet, särskilt med avseende på miljöövervakning, bevarandebiologi, djurvälfärd, evolutionsgenetik och domesticeringsprocesser.

Forskarutbildning i biologi

Forskarutbildning i datalogi

Datalogi är ett tvärvetenskapligt kunskapsfält som sträcker sig från grundläggande studier av algoritmer, beräkningsprocesser och kunskapsrepresentation till informatik och datorlingvistik.

Forskarutbildning i datalogi

Forskarutbildning i design

Design handlar om framtida möjligheter. Designforskning inbegriper olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till experimenterande, ofta i innovativa kombinationer som styrs av behovet att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design kan utvecklas i framtiden.

Forskarutbildning i design

Forskarutbildning i elektro- och systemteknik

Elektro- och systemteknik omfattar ett brett spektrum av analys-, modellerings- och konstruktionsmetoder inom reglersystem, elektronik, telekommunikation och datorseende.

Forskarutbildning i elektro- och systemteknik

Forskarutbildning i hållbara system

Hållbara system kännetecknas av ett samspel mellan ämnena Energisystem och Miljömanagement och miljöteknik. Med ett systemperspektiv på hållbar utveckling analyseras frågeställningar utifrån en energi- och/eller miljödimension.

Forskarutbildning i hållbara system

Forskarutbildning i industriell ekonomi

Forskningen inom industriell ekonomi fokuserar på framtidens konkurrenskraftiga företag och organisationer. Vi är på bred front intresserade av affärs- och organisationsutvecklingsprocesser som skapar lönsamma och hållbara organisationer.

Forskarutbildning i industriell ekonomi

Forskarutbildning i infrainformatik

Infrainformatik behandlar frågeställningar rörande planering, utformning, utnyttjande, styrning och analys av infrastruktur och system för transporter av människor och gods samt för telekommunikation.

Forskarutbildning i infrainformatik

Forskarutbildning i kemi

Forskarutbildningsämnet kemi omfattar fyra ämnesinriktningar: fysikalisk kemi, materialkemi, organisk kemi och proteinvetenskap.

Forskarutbildning i kemi

Forskarutbildning i maskinteknik

Maskinteknik är ursprungligen teknik och ingenjörsvetenskap som grundar sig på klassisk mekanik. I bredare bemärkelse behandlar ämnet discipliner från produktutveckling och konstruktionsteknik till konstruktionsmaterial och beräkningsmekanik.

Forskarutbildning i maskinteknik

Forskarutbildning i matematiska vetenskaper

Inom matematiska vetenskaper studeras frågeställningar av matematisk karaktär, antingen ur ett rent teoretiskt perspektiv eller baserat på praktiska tillämpningar. Fokus ligger på det matematiska problemet och dess egenskaper.

Forskarutbildning i matematiska vetenskaper

Forskarutbildning i materialvetenskap

Forskarutbildningen i materialvetenskap, med en särskild koppling till den kondenserade materiens fysik och nanoteknologi, är inriktad mot experimentell verksamhet på material, men inkluderar också beräkningar och modellering av dessa material.

Forskarutbildning i materialvetenskap

Forskarutbildning i medicinteknisk vetenskap

Medicinteknisk vetenskap som forskarutbildningsämne har en tvärvetenskaplig profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik.

Forskarutbildning i medicinteknisk vetenskap

Forskarutbildning i teori och modellering inom naturvetenskap

Forskningen inom detta ämne har en bred naturvetenskaplig profil och delar en gemensam kärna av matematisk modellering, numeriska metoder och datorsimulering.

Forskarutbildning i teori och modellering inom naturvetenskap

Forskarutbildning i tillämpad fysik

Forskningen inom detta ämne syftar till att använda fysikens metoder, modeller och angreppssätt inom olika vetenskapsområden, exempelvis yt- och molekylärfysik, bioteknik, lab-on-a-chip, organisk elektronik, självorganiserande material samt polymera och mjuka material.

Forskarutbildning i tillämpad fysik

Forskarutbildning i visualisering och medieteknik

Ämnet behandlar datainsamling, bearbetning, syntes och kommunikation med hjälp syn, hörsel och andra sinnen, samt metoder och verktyg för sådana verksamheter.

Forskarutbildning i visualisering och medieteknik


Kontaktpersoner

Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan

Lediga tjänster

Kalendarium - disputationer

Forskarutbildning vid Linköpings universitet