Etniska enklaver är tätt sammanvävda samhällsgrupperingar som kan hjälpa invandrare och deras barn att nå framgång i sitt nya hemland.

Två-språkig gatuskyltNätverk i etniska enklaver

De sociala nätverken i dessa områden bidrar med värdefullt socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital som hjälper nyanlända att hitta arbeten, erhålla mindre företagslån, navigera rätt i byråkratin och lyckas i utbildningssystemet. Dessa positiva effekter har påvisats i studier av vissa amerikanska städer, medan förhållandena i europeiska städer är betydligt mer outforskade.

Det här projektet, finansierat av FORTE, undersöker i vilken omfattning etniska enklaver existerar i Sverige. Med hjälp av en kombination av klusteranalys och spatial analys identifieras möjliga etniska enklaver i svenska städer och dessa används sedan i nätverksmodeller för att skatta deras betydelse för skolgången hos andra generationens invandrare. Detta projekt bidrar till litteraturen om hur migration och boendesegregation påverkar hur ojämlikheten fortlever mellan generationer.


Kontakt