Den här sidan återger bibliotekets medieplan, som beskriver hur vi förvärvar litteratur samt hanterar pliktexemplar, gåvor och donationer.

Medieplan för Linköpings universitetsbibliotek 

Inledning 

Förvärvet av medieresurser vid Linköpings universitetsbibliotek ska präglas av ett användarperspektiv. Biblioteket ska ge alla vid Linköpings universitet tillgång till relevant information för lärande och forskning. Kurslitteratur ska finnas vid det campus där utbildningen är aktuell. Biblioteket erbjuder ett stort utbud av elektroniska media som är campusoberoende och tillgängliga för många läsare samtidigt. 

Bibliotekets samlingar ska spegla den forskning och undervisning som bedrivs vid Linköpings universitet. Universitetsbiblioteket ska förvärva tryckt och elektroniskt material inom universitetets vetenskapsområden till stöd för grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Förvärvet är behovsbaserat och ska i möjligaste mån styras av efterfrågan. 

Förvärvsarbetet ska vara flexibelt för att kunna möta de förändringar som sker inom Linköpings universitet och i omvärlden.

Offentligt bibliotek

Linköpings universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek och fungerar därmed som en informationsresurs för allmänheten. Användare som inte är anställda eller studenter vid Linköpings universitet har tillgång till de elektroniska resurserna på plats i biblioteket. 

Större delen av beståndet är tillgängligt för andra bibliotek via fjärrlån. 

Förvärv av medieresurser

Förvärv sker på en mängd olika sätt: 

  • Köp av enstaka tryckta böcker, e-böcker samt e-bokspaket 
  • Prenumerationsavtal på tryckta och elektroniska tidskrifter, e-bokspaket och databaser 
  • Olika modeller av användarstyrt förvärv av e-böcker, till exempel Evidence based selection 
  • Pliktexemplarsurval 
  • Donationer och gåvor (i liten utsträckning)

Beställningar

Anställda och studenter vid Linköpings universitet samt studenter vid andra lärosäten kan beställa litteratur från andra bibliotek via fjärrlån samt lämna inköpsförslag. Beställningar ska ha en koppling till studier eller forskning och görs via bibliotekets webbplats. Formuläret för fjärrlånebeställning och inköpsförslag är gemensamt för att göra det enklare för användaren. I formuläret ges möjlighet att välja om man önskar tryckt eller elektronisk utgåva. Anställda vid Linköpings universitet har även möjlighet att göra artikelbeställning via tjänsten Get It Now. Biblioteket bevakar inte förlagsutgivning eller böcker som är tillfälligt slut hos leverantör. 

Inköpsförslag och fjärrlån 

Fjärrlånebeställningar avseende nyare litteratur betraktas som inköpsförslag förutsatt att de faller inom universitetets utbildnings-/ämnesområden. Biblioteket avgör från fall till fall om den beställda resursen ska lånas in eller köpas. Böcker som är utlånade fjärrlånas inte. Skönlitteratur lånas endast in i forskningssyfte. 

Bestånd

Samlingarna består av tryckta och elektroniska resurser. Biblioteket äger det fysiska beståndet. Elektroniska resurser är antingen prenumererade, i egen ägo eller öppet tillgängliga. Allt material som tas in samlingarna ska ha bedömts på saklig grund oavsett förvärvssätt. 

Det elektroniska beståndet är föränderligt. Nytt material kan läggas till i befintliga avtal. Resurser kan också tas bort ur avtal på grund av olika orsaker, tidskrifter kan byta förlag, material kan plockas bort av rättighetsskäl, avtal avslutas. Förändringar i leverantörens avtalsvillkor kan biblioteket inte påverka. När en välanvänd resurs försvinner ur ett avtal startar biblioteket vanligtvis en enskild prenumeration eller gör ett inköp. 

Upphandlade leverantörer 

Som del av en statlig myndighet använder sig Linköping universitetsbibliotek av upphandlade leverantörer.

Förvärvet av elektroniska resurser sker till stor del via förlagsavtal, främst genom nationellt tecknade licensavtal via Kungliga biblioteket (Bibsam) men också genom lokala upphandlingar. 

Elektroniska medieresurser 

Vid prenumeration föredras elektronisk utgåva framför tryckt. Vid köp av bok väljs elektronisk utgåva när så är möjligt och lämpligt. Elektroniska resurser har många fördelar som exempelvis ökad tillgänglighet, flera samtidiga användare, lägre hanteringskostnader och minskat behov av förvaringsyta. 

Åtkomst till elektroniska medieresurser 

Linköpings universitetsbibliotek sluter lokala och nationella licensavtal som ger tillgång till elektroniska resurser för användare vid Linköpings universitet. Åtkomst ges via inloggning med LiU-ID för universitetets studenter och anställda. Övriga användare kan nyttja de elektroniska resurserna i bibliotekets lokaler (så kallad walk in use). 

Avtalen styr vilka rättigheter den enskilde användaren har. Rättigheterna varierar beroende på förlag och leverantör. 

Linköpings universitetsbibliotek verkar för att ha avtal med villkor som ger öppen tillgång till publikationer och stödjer den nationella och internationella utvecklingen på området. 

Donationer och gåvor 

Linköpings universitetsbibliotek tar generellt sett inte emot gåvor och donationer. I de enstaka fall som gåvor införlivas i samlingarna måste de vara efterfrågade och relevanta för den forskning och utbildning som sker vid Linköpings universitet. Biblioteket förbehåller sig rätten att fritt disponera materialet. 

Kurslitteratur 

Kurslitteratur tillhandahålls i enlighet med bibliotekets kursbokspolicy vilken fastställer att: 

  • Biblioteket bör ha minst 1 exemplar av gällande kurslitteratur i tryckt form till hemlån, men biblioteket har inte som uppgift att bekosta studenternas kurslitteratur. 
  • Biblioteket bör ha minst 1 kursreferensexemplar. Kursreferensexemplaret ska erbjudas i tryckt form på det campus där kursen hör hemma. 

För att öka tillgängligheten köps kursbok som e-bok när så är möjligt. Kurskompendier tillhandahålls inte av biblioteket.

Pliktleveranser 

Linköpings universitetsbibliotek är ett av sju bibliotek som enligt Lagen om pliktexemplar utan kostnad erhåller ett exemplar av varje dokument eller skrift som ges ut för spridning i Sverige. Som pliktexemplarsbibliotek utan bevarandeskyldighet har vi dock möjlighet att göra ett urval. Vilken litteratur som vi tar in i samlingarna styrs främst av hur relevant litteraturen är för den forskning och undervisning som bedrivs vid Linköpings universitet. 

Samlingshantering och gallring

Grundprincipen är att samlingarna företrädesvis ska bestå av den litteratur som är använd och efterfrågad. Gallring av beståndet sker kontinuerligt i enlighet med fastslagen gallringspolicy.

Skäl för gallring kan till exempel vara trasigt exemplar, ny upplaga, låg eller obefintlig användning av material som inte är unikt. 
Biblioteket har ett särskilt ansvar för material publicerat vid Linköpings universitet. Dock ej arkivansvar.

Biblioteket har även ett åtagande genom den så kallade TGV-planen, nationell bevarandeplan för de svenska tekniska biblioteken. Detta innebär ett nationellt ansvar för bevarande av tryckta utländska tidskrifter inom områdena datavetenskap, elektronik och elektroteknik.

Utvärdering av elektroniska medieresurser

Inför förnyelse av prenumererade medieresurser under hösten görs en översyn, främst med hjälp av användningsstatistik. Förvärvet och mediebeståndets utveckling ska spegla användarnas behov och efterfrågan. 

Anpassad litteratur 

Student med permanent eller tillfällig läsnedsättning kan få tillgång till anpassad litteratur via biblioteket.

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se