Instrumentet Clinical Frailty Scale sprids inom betydande delar av svensk sjukvård för att skatta skörhet och patienters biologiska ålder. Tidigare forskningsprojekt på LiU om detta instrument får därigenom ökad aktualitet.

The Clinical Frailty Scale (CFS) är ett bedömningsinstrument för att kunna förutsäga behov av att vårdas på vårdhem eller sjukhus respektive för att kunna förutsäga återstående förväntad livslängd hos äldre personer genom att skatta deras skörhet (eng: frailty).

De svenska översättningarna av instrumentet finns i två versioner, den sjugradiga (CFS-7) resp. den niogradiga (CFS-9). Dessa är framtagna av Niklas Ekerstad, leg. läkare samt docent i utvärdering i hälsoekonomi och tidigare doktorand på Hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) vid Linköpings universitet, tillsammans med medarbetare på HSA.

I en intervju med Niklas Ekerstad, menar han att erfarenhetsmässigt kan det bli en utmaning att slå vakt om kvalitetssäkring och implementering vid spridning av CFS samt också hur skörhet på sikt och på bästa sätt ska integreras i exempelvis riktlinjer och prioriteringsresonemang. Ett viktigt steg tror han är att spridningen sker ordnat och med viss enhetlighet och att det finns en fördel i att SWEDEHEART-registret (RIKS-HIA) har anammat CFS-9 och breddinfört det under 2020. Det tycker han är en viktig punkt då den svenska översättningen av CFS-9, som är godkänd av instrumentägaren prof. Rockwood, Dalhousie University i Canada, därmed anslås lite mer formellt än hittills.

Om Clinical Frailty Scale (CFS) - ett instrument för att skatta skörhet (frailty)
• Skörhet är ett biologiskt syndrom med sviktande fysiologiska reserver och ökad sårbarhet
• Skörhet kan betraktas som en markör för biologisk ålder och har prognostisk innebörd
• Två huvudsyften med skörhetsbedömning är:

o Att identifiera äldre individer som kan dra nytta av en övergripande geriatrisk handläggning (comprehensive geriatric assessment).

o Att bidra till riskstratifiering som stöd till medicinskt beslutsfattande.

• Clinical Frailty Scale (CFS) är framtaget av Kenneth Rockwood, Dalhousie university i Canada och är ett av de mest använda skörhetsinstrumenten.
• Det finns en sjugradig version (CFS-7) och en niogradig version (CFS-9). Bägge dessa har översatts till svenska.
• Instrumentägaren (Dalhousie university) rekommenderar användning av CFS-9.
• Förfrågan om att använda CFS skall riktas till instrumentägaren.

Att ladda ner:
Den svenska versionen av Clinical Frailty Scale (CFS-9)

Översättning av Clinical Frailty Scale (CFS) till svenska
-historik, process, validitet, reliabilitet och utfall


Organisation