Vid Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys bedrivs forskning inom huvudsakligen tre områden: hälsoekonomiska utvärderingar, hälso- och sjukvårdens beslutsfattande och prioriteringar i vård och omsorg.

Idag utmanas hälso- och sjukvårdssystemet på flera sätt. Det pågår en kraftig utveckling av metoder som skapar nya möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar. Det finns många önskningar och propåer om nya behandlingar från industri, professioner, patienter och medborgare. Samtidigt är resurserna begränsade, liksom förmågan i sjukvårdsorganisationen att ta till sig allt nytt. 

Detta kräver systematiska utvärderingar av metoder och teknologier. Det kräver även prioriteringsprocesser som ger vägledning i hur man når både rättvis och effektiv fördelning av begränsade resurser, samt kunskap om hur beslutsfattande går till. Forskningen vid Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) handlar om detta. Hur fungerar nya metoder? Vad är nyttan för patienterna? Är kostnaden rimlig i förhållande till hälsovinsten? Vilka andra aspekter ska vägas in i sådana prioriteringsbeslut? Hur ska svåra avvägningar mellan olika intressen gå till? När beslut är fattade, hur ska besluten realiseras?

Enheten består av två centrumbildningar: Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) och Prioriteringscentrum. Inom CMT bedrivs forskning och utbildning om hälsoekonomiska utvärderingar och hälso- och sjukvårdens beslutsfattande. Prioriteringscentrums verksamhet är inriktad mot öppna prioriteringar inom vård och omsorg.

Medarbetare vid HSA 2022.Medarbetare vid HSA 2022. Foto Cecilia Säfström

Forskningscentrum

Aktuellt inom HSA

Människor på mönstrad gata, fotograferade från fågelperspektiv.

Politikers roll i prioriteringsarbete studeras

Genom intervjuer med beslutsfattare har forskare undersökt hur en regional politisk beredning skulle kunna verka som ett mellanled för att hantera svåra beslut som gäller prioriteringar i hälso- och sjukvård.

Händer håller om varandra, äldre patient och vårdare.

Sjuksköterskor på äldreboenden beskriver prioriteringar under covid-19

Genom intervjuer med sjuksköterskor på äldreboenden har forskare undersökt prioriteringar under covid-19-pandemin, en tid av kraftigt ökade behov och stor resursbrist. Bland svaren syns en kravfylld tillvaro och inställningen ”det är bara att göra”.

Patientmöte.

Röster från primärvården beskriver hur begränsade resurser hanteras

Genom intervjuer med vårdpersonal har forskare undersökt hur prioriteringar i primärvårdens vardag kan gå till. Resultaten visar bland annat att prioriteringar är situationsbundna och att verksamheten sätter ramar för hur professionen kan agera.

Ledning och administration

Medarbetare

Organisation