Stop the bleed är ett koncept för att stärka samhällets beredskap genom den enskildes förmåga att ge kvalificerad första hjälpen vid massiv blödning.

Flera forskningsprojekt bedrivs inom området och de sker i samarbete med bland annat Mayo Clinic, Uniformed Services University, National Center for Disaster Medicine & Public Health och Harvard i USA.

Utveckling av svenskt utbildningskoncept baserat på ’Stop the Bleed’

Projekten ska ta fram en standardiserad läroplan på nationell nivå för hur prehospital blödningskontroll ska läras ut till personer som jobbar inom räddningstjänst. Utbildningskonceptet är baserat på Stop the Bleed men anpassat till svenska förhållanden. Liknande arbete genomförs för att skapa ett koncept för polisen i samarbete med CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem).

En pilotstudie har gjorts där träning har genomförts och validerats. Resultaten visar på god kvalitet på utbildningen: representanter från svenska räddningstjänsten kunde uppvisa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter gällande blödningskontroll efter genomförd träning. Valideringen ledde inte till ändringar i utbildningskonceptet. Konceptet som utvecklats inom projektet kan utgöra grunden för en nationell standardiserad och validerad utbildning i blödningskontroll för svenska räddningstjänsten. I förlängningen kan detta förse räddningstjänstpersonal med kunskaper och färdigheter som kan vara avgörande vid livshotande massiv blödning.

UtVäG B

Utväg B står för Utveckling av Vägledning för Grundläggande Blödningskontroll. Målet för projektet är att stärka svenska samhällets resiliens och förmåga att hantera svåra skadehändelser. Detta sker genom att utveckla allmänhetens kapacitet att ge livräddande första hjälpen vid skador som orsakar massiv blödning.

Delprojektet ska undersöka hur olika typer av human factors-relaterade frågor (t.ex. träningseffektivitet, design av instruktioner och stress) påverkar tekniker för blödningskontroll.

Projektet ska också studera hur en ny typ av tourniquet bör utformas, särskilt för att vägleda lekmän att säkerställa blödningskontroll. Det kan liknas vid utvecklingen av hel- eller halvautomatiska hjärtstartare som vägleder en otränad användare för hur de ska agera vid ett hjärtstopp.

Projektet kommer även öka kunskapen om de särskilda utmaningar som otränade lekmän ställs inför vid dramatiska situationer där livshotande av skador kan uppstå, och vad som krävs för att lekmän ska kunna göra en bra insats för att stoppa massiv blödning.

Carl-Oscar Jonson berättade om användning av tourniquet och projektet på konferensdag om global hälsa.

Nyheter

Publikationer

Omslag för publikation ''
Bethany Lowndes, Katherine Law, Amro Abdelrahman, Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Matthew Sztajnkrycer, Hunter Hawthorne, Walter Franz, Renaldo Blocker, M. Susan Hallbeck (2019)

Military medicine , Vol.184 , s.28-36 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Bethany Lowndes, Katherine Forsyth, Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Amro Abdelrahman, Sztajnkrycer Matthew, Walter Franz. III, Renaldo Blocker, Susan Hallbeck (2017)

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 2017 Annual Meeting , s.1076-1080 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Katherine Forsyth, Bethany Lowndes, Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Sztajnkrycer Matthew, Stephanie Heller, Susan Hallbeck, Renaldo Blocker (2017)

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 2017 Annual Meting , s.588-592 Vidare till DOI

Ansvariga forskare