Lär dig utveckla applikationer och system som bidrar till att fatta så bra beslut som möjligt. Målet är att uppnå bästa möjliga hälsa och dessutom skapa förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård.

Masterprofilen ger dig kunskaper i att skapa system som hanterar data, information och kunskap i en av samhällets allra viktigaste delar: hälso- och sjukvården. Det är komplexa applikationer i en komplex miljö där det ställs höga krav på informationens tillgänglighet och precision. Stora datamängder måste hållas användbara och återanvändbara under lång tid för att fylla många olika typer av informationsbehov – lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Det ställs också stora krav på informationssäkerhet och -sekretess. Semantisk interoperabilitet, det vill säga att datorsystem utväxlar information och producerar användbara resultat utan manuell hantering, samt flexibel standardisering, är hörnstenar i arbetet.

I profilens kurser finns hela dataförädlingskedjan representerad, från datamodellering och datainsamling via tolkning och kunskapsutvinning till kunskapsspridning. Kurserna erbjuder också en introduktion till medicinens och medicinteknikens utmaningar. Det finns ett valbart spår av kurser i e-hälsa som särskilt betonar informatikens roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Dessa kurser samläses med Medicinska fakulteten vid LiU. Stor vikt fästs vid interprofessionellt lärande, det vill säga att ur olika professioners perspektiv lära med, om och av varandra.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen ger mycket goda förutsättningar för en karriär inom akademi, industri och offentlig sektor, både nationellt och internationellt. Här är några exempel på befattningar som våra alumner har i dag:

  • Informationsarkitekt
  • Mjukvaruarkitekt och -utvecklare
  • Partneransvarig
  • Produktchef
  • Utvecklingsingenjör

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas